අන්තර්ගතයේ පිහිටිම් සිතියම

ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් මිලදීගැනීම හා විකිණීම සිදුකළ හැකිවන පරිදි ikman වෙබ් අඩවිය කාණ්ඩ කිහිපයකට වෙන්කර තිබේ. මෙසේ වෙබ් අඩවිය තුළ ඔබට අවශ්‍ය දේවල් පහසුවෙන් සොයාගත හැකිවන සිතියමක් පහත දක්වා ඇත.

ඉතාමත් ඉක්මනින් සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍යද?

සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා

සති අන්තයේ සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා

අපව අමතන්න
011 2 350 350
විද්‍යුත් තැපෑල
support@ikman.lk