ඔබේ දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කර ඉක්මණින් ikman.lk හරහා විකුණා ගන්න - ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම වෙළඳපල

ikman.lk වැනි ජනප්‍රිය වෙළඳපලක් සතුව දහස් ගණනින් විකුණුම්කරුවන් සහ ගැණූම්කරැවන් සිටියි- ඒ අතුරින් ඔබේ දැන්විම ඉදිරියෙන් තබන්නේ කෙසේද?

මුලික දැන්විම් පළ කිරම නොමලේ ikman.lk යටතේ සිදුවන අතර අප විසින් දැන් අමතර මුදලක් ගෙවා තම පළකිරිම “ඉදිරියෙන්ම තබා ගැනිමට“ සහ “වැඩිපුර කැමති ගැණුම්කරුවන් සොයා ගැනිම“ ඉක්මණින් සහ පහසුවෙන් කර ගැනිම ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

“ඉක්මණින් විකුණා ගැනිමට අවශ්‍යද?“
අපගේ ප්‍රවර්ධනයන් මගින් ඔබේ භාණ්ඩ ඉක්මණින් විකුණා ගැනිමට හොදම මාර්ගය වේ!

පහසුවෙන්ම ඔබේ දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කර ගැනිමට:

 • දැන්විමක් පළ කර පසුවඅවසන් පිටුවේ ඇති “ඔබේ දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න“ බොත්තම ක්ලික් කර හෝ
 • ඔබ විසින් පළ කළ දැන්විම වෙත ගොස් “දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න“ යන විකල්පය ක්ලික් කරන්න.
 • වැඩි නරඹන්නන පිරිසක් ලබා ගන්න

  අපගේ ප්‍රවර්ධනයන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඔබේ දැන්වීම සදහා වැඩි නරඹන්නන් පිරිසක් ලබා දෙන ආකාරයටය. ඔබේ දැන්විම ප්‍රවර්දන කිරිම මගින් ඔබගේ කාළය සහ මහන්සිය ඉතිර කර ගන්නා අතර වැඩි ප්‍රතිචාරයන් ලබා ගනියි.

 • හොද මිලකට ඉක්මණින් විකුණා ගන්න

  වැඩ්පුර ප්‍රතිචාර යනු වැඩිපුර කැමැත්ත ඇති ගැණුමකරුවන් බවය, වැඩිපුර කැමති ගැණුම්කරුවන් සමග ඔබ සිතු මිලටම විකුණා ගැනිමට අවස්ථාව උදා වෙනු ඇත.


අපගේ දැන්වීම් ප්‍රවර්ධනය

දින 7ක් සදහා ටොප් ඇඩ්

සෑම දැන්විම් ලැයිස්තුවකම ඉහළ ස්ථාන දෙකක් උසස් දැන්වීම් සදහා වෙන් කර ඇත. ඔබගේ දැන්විම සදහා උසස් දැන්විම් ප්‍රවර්දනය භාවිතා කිරිම මගින් එකි ස්ථාන්යන් හි ඔබේ දැන්විම ස්ථාන ගත කිරිමට ඔබ අවස්ථාව උදා කර ගනියි. එමගින් වැඩිපුර 10 ගුණයක නරඹන්නගේ ග්‍රහනය හිමි කර ගනියි.

 • උසස් දැන්වීම් ඉදිරියෙන් තැබිම - මේවා සාමාන්‍ය දැන්වීම් වලට වඩා විශාලය, කහ පැහැයෙන් මතුකර දක්වා ඇත සහ පැහැදිලිව “උසස් දැන්විම්“ ලෙස නම් කර ඇත.

 • උසස් දැන්විම් තීරයේ පෙනි සිටිම සදහා සෑම උසස් දැන්වීමක් සදහා සමාන අවස්ථාවක් ලබා දෙනු ලැබේ. මෙමගින් අදහස් වනුයේ වැඩිපුර දහස් ගණන් පෙන්නුම් කිරිම් අපගේ වැඩිම නරඹන්නනගේ ග්‍රහණය සදහා දින 7ක් පුරාවට අවස්ථාව උදා වන බවය.

 • ටොප් ඇඩ් එකක් වීමට අමතරව ඔබේ දැන්විම සාමාන්‍ය දැන්වීමක් ලෙසද පළ වේ. ඔබගේ සාමාන්‍ය දැන්වීම සදහා ඔබට දිනපතා බම්ප් අප් ප්‍රවර්ධකය භාවිතා කළ හැකිවේ.


දින 7ක් සදහා දිනපතා බම්ප් අප්

දිනපතා බම්ප් අප් ප්‍රවර්ධනය දින 7ක් තුල ඔබේ දැන්විම සෑම දිනකම සාමාන්‍ය දැන්විම් වල ඉහළින්ම තැබිම සිදුවේ. සෑම දිනකම ඔබේ දැන්විම නැවත නැවත පළ කිරිමේ ප්‍රතිඵලය එහි වේ - නමුදු එය ස්වයංක්‍රියව සහ වැඩිපුර 5 ගුණයක නරඹන්නන් ආශක්ත තර ගනියි.

 • දිනපතා බම්ප් අප් සහිත දැන්වීම් සෑම දිනකම අළුත් ආර්මභයක් ලබා ගනියි. ඔබේ දැනිවිම සදහා අමතර උත්සහායකින් තොරව වැඩි නරඹන්නන් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න.

 • ඊලග බම්ප් අප් එක සිදුවන තුරු දැන්විම පිටුවේ පහළට ගමන් කිරිම සිදුවේ. මෙය දින 7 තුලම ඒ ආකාරයෙන් සිදුවේ.

සමාජිකයෙකු වි ඔබේ ව්‍යාපාරය පුළුල් කර ගන්න සහ ඉක්මණින් විකුණාගන්න!

සමාජිකත්ව පැකේජවලට ‘ටොප් ඇඩ්’ සහ ‘බම්ප් අප්’ ඇතුළත් වන අතර ikman.lk තුළ ඔබගේ ව්‍යාපාරය වඩාත් හොඳින් කැපීපෙනීමට උපකාරී වීම සඳහාම සකස් කෙරුණු විශේෂාංග රැසකින්ද සමන්විත වේ.