නිතර අසන ප්‍රශ්න

නිතර අසන ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ලබා ගන්න.

පොදු

ගෙවීම් කර ලබාගන්නා නිෂ්පාදන හා සේවාවන් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Additional Q&A

ඔබට ඇති ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අප වෙත යොමු කරන්න.

සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා

සති අන්තයේ සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා

අපව අමතන්න
011 2 350 350
විද්‍යුත් තැපෑල
support@ikman.lk