දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-නුවර - Instant Water Heater (LESTON)
Instant Water Heater (LESTON)

නුවර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 13,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-නුවර - Water Geysers (Hot Shower)
Water Geysers (Hot Shower)

නුවර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Bidet spray plastic
Bidet spray plastic

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 375

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - HOT WATER SHOWER
HOT WATER SHOWER

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,490

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - HOT WATER SHOWER Brazil Made
HOT WATER SHOWER Brazil Made

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 6,125

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Automatic Toothpaste Dispenser
Automatic Toothpaste Dispenser

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 540

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කළුතර - Bathroom taps
Bathroom taps

කළුතර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 1,000

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කළුතර - Biday set
Biday set

කළුතර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 1,000

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Rocell Bathroom complete set
Rocell Bathroom complete set

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 8,500

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Bathroom Full Complete Set
Bathroom Full Complete Set

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,000

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Bathroom Set
Bathroom Set

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 6,000

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Cubicle Bathroom
Cubicle Bathroom

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 65,000

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-මාතර - Instant Hot Water Shower
Instant Hot Water Shower

මාතර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 11,500

දින 4
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Bathroom Sink
Bathroom Sink

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 4,500

දින 5
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-නුවර - Water Geysers (Hot Shower)
Water Geysers (Hot Shower)

නුවර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 10,000

දින 5
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Glacier Bay two handle Lavatory faucets
Glacier Bay two handle Lavatory faucets

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 12,000

දින 5
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Three Layer Bathroom Shelf
Three Layer Bathroom Shelf

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 1,350

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - SWS Ceramic Cartridge Water Purifier
SWS Ceramic Cartridge Water Purifier

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 990

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Damro plastic door
Damro plastic door

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 4,500

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ත්‍රිකුණාමලය - Bathroom wash besion
Bathroom wash besion

ත්‍රිකුණාමලය, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 6,000

දින 8
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Water geyser
Water geyser

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 12,000

දින 9
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 9,900

දින 10
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-නුවර - නිවසක් කුලියට දීම
නිවසක් කුලියට දීම

නුවර, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,000

දින 10
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Jacuzzi BATH TUBS
Jacuzzi BATH TUBS

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 198,000

දින 10
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Automatic Toothpaste Dispenser Plus
Automatic Toothpaste Dispenser Plus

කොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 999

දින 11
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Jatec Hotwater Shower
Jatec Hotwater Shower

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 12,950

දින 12
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-කොළඹ - Bathroom Complete set
Bathroom Complete set

සාමාජිකයාකොළඹ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 44,900

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!