දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Computerized Accounting
Advanced Computerized Accounting

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

පැය 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Information Technology
Diploma in Information Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 19,000

පැය 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - CCTV Technician Course
CCTV Technician Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - 3D Max
3D Max

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Quick Book 2016 Accounting Course
Quick Book 2016 Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Tally ERP Accounting Course
Tally ERP Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - BA 3D Animation & Visual Effects
BA 3D Animation & Visual Effects

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 30,000

දින 21
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Total station training
Total station training

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 60,000

දින 23
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - PHP Beginner Course - Web Development
PHP Beginner Course - Web Development

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 15,600

දින 23
උසස් අධ්‍යාපනය-කළුතර - කළුතර දී මූලික පරිගණක පාඨමාලාව
කළුතර දී මූලික පරිගණක පාඨමාලාව

කළුතර, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,000

දින 25
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS
STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 50,000

දින 29
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - IELTS AND TOEFL COURSES
IELTS AND TOEFL COURSES

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 40,000

දින 29
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit MEP Course
Revit MEP Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 16,500

දින 29
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Architecture Course
Revit Architecture Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 29
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Word Press Course
Word Press Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 34
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Quick Book Online - Accounting Course
Quick Book Online - Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 8,500

දින 34
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Face Book Marketing Course
Face Book Marketing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 38
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 19,000

දින 39
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project Primavera Course
Ms Project Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,900

දින 39
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad 2D / 3D Course
Auto Cad 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 39
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,750

දින 39
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering
Software Engineering

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 39
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Video Editing Course
Video Editing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,700

දින 40
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Designing Course
Web Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,250

දින 40
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - SPSS Course
SPSS Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,500

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!