දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Spoken English with Grammar
Spoken English with Grammar

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY IN GREECE
STUDY IN GREECE

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Grab Your HND and PGD in Short Time to The Next Level
Grab Your HND and PGD in Short Time to The Next Level

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,800

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY IN SINGAPORE - MAKE YOUR DREAM BECOME TRUE
STUDY IN SINGAPORE - MAKE YOUR DREAM BECOME TRUE

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 4,250

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Higher Diploma In Hospitality and Tourism Management - Singapore
Higher Diploma In Hospitality and Tourism Management - Singapore

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 75,000

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Autocad Class
Autocad Class

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 20,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Study in China with Scholarships
Study in China with Scholarships

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 10,000

දින 2
Programming Individual Classes

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,500

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Designing Course
Web Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,750

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Video Editing Course(Higher Education)
Video Editing Course(Higher Education)

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,700

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project Primavera Course
Ms Project Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 8,500

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering Course
Software Engineering Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad (2019) 2D / 3D Course
Auto Cad (2019) 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 13,000

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,750

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma In Leadership & Management
Diploma In Leadership & Management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 20,000

දින 9
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Google Sketchup
Google Sketchup

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 13
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - GAME DEVELOPMENT / TECHNOLOGY
GAME DEVELOPMENT / TECHNOLOGY

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 22,500

දින 13
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - VB.NET Visual Basic / C# Programming
VB.NET Visual Basic / C# Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 13
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - IELTS
IELTS

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 13
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Java Programming
Java Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 13
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY IN GREECE
STUDY IN GREECE

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 75,000

දින 13
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Adv. Dip. in Network Security
Adv. Dip. in Network Security

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Business Administration
Master of Business Administration

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master in Commerce
Master in Commerce

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Android Programming Course
Android Programming Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 18,000

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - C / C++ Programming
C / C++ Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Structure
Revit Structure

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 16,750

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!