දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-නුවර - Assignment writing services for MBA students
Assignment writing services for MBA students

නුවර, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Computerized Accounting Course
Advanced Computerized Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project Primavera Course
Ms Project Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,900

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - CCNA v3 (200-125) :Individual or Group
CCNA v3 (200-125) :Individual or Group

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Architecture Course
Revit Architecture Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 13,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-නුවර - Assignment writing services for MBA students
Assignment writing services for MBA students

නුවර, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 3
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS
STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 50,000

දින 3
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 18,500

දින 3
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Word Press Course
Word Press Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 3
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Digital Marketing
Digital Marketing

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 3
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Help to Your Higher Studies Matters
Help to Your Higher Studies Matters

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - RUSSIAN STUDENT VISA
RUSSIAN STUDENT VISA

සාමාජිකයාගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 775,000

දින 5
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Video Editing Course
Video Editing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,700

දින 10
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Designing Course
Web Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,250

දින 10
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering Course
Software Engineering Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 10
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad(2018) 2D / 3D Course
Auto Cad(2018) 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 10
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,750

දින 10
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Business Administration
Master of Business Administration

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - SPSS Course
SPSS Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,500

දින 18
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Adv. Dip. in Network Security
Adv. Dip. in Network Security

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 18
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Business Administration
Master of Business Administration

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 18
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master in Commerce
Master in Commerce

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 18
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Google Sketch Up Course
Google Sketch Up Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 19
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - VB.NET Visual Basic / C# Programming
VB.NET Visual Basic / C# Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 19
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Java Programming
Java Programming

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 19
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Android Programming Course
Android Programming Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!