කර්මාන්ත
දැන්විම් 761 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
අත්උදව්කරුවන් - මැලේෂියා
අත්උදව්කරුවන් - මැලේෂියා

Aruna Travels

සාමාජිකයා08 මැයි 10:26 පව, මාතර, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Ladies' Tailor - Oman
Ladies' Tailor - Oman

Rogers International (PVT)LTD

සාමාජිකයා22 මැයි 4:03 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Waiter - Japan
Waiter - Japan

ORTUS HOLDINGS PVT LTD.

21 අප්‍රේල් 4:00 පව, කෑගල්ල, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Packing Collector - Japan
Packing Collector - Japan

ORTUS HOLDINGS PVT LTD.

21 අප්‍රේල් 4:00 පව, කෑගල්ල, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Auto Mechanic - Russia
Auto Mechanic - Russia

ORTUS HOLDINGS PVT LTD.

08 මැයි 9:53 පෙරවරු, කෑගල්ල, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Excavator Operator - Rusia
Excavator Operator - Rusia

ORTUS HOLDINGS PVT LTD.

04 අප්‍රේල් 4:01 පව, කෑගල්ල, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Computer Data Entry Clerk  - Dubai
Computer Data Entry Clerk - Dubai

Overseas Job Seekers

පැයකට පෙර, කුරුණෑගල, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Service Crew - Oman
Service Crew - Oman

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයාඅද 8:46 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Head Chef - Qatar
Head Chef - Qatar

Basheer

සාමාජිකයාඊයේ 9:31 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Maintenance Assistant  - Qatar
Maintenance Assistant - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයාඊයේ 5:18 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Forklift Technician - Qatar
Forklift Technician - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයාඊයේ 5:17 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Polisher - Qatar
Polisher - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයාඊයේ 5:11 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Machine Operators - Qatar
Machine Operators - Qatar

Jobenvoy.com Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 12:42 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Building Painter - Qatar
Building Painter - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයාඊයේ 9:18 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

General Technician - Qatar
General Technician - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයාඊයේ 9:15 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

AC Technician - Qatar
AC Technician - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයාඊයේ 9:12 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Quality Controller  - Qatar
Quality Controller - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයාඊයේ 8:43 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Painter Grade 2 - Qatar
Painter Grade 2 - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයාඊයේ 8:40 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Painter Grade 1 - Qatar
Painter Grade 1 - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයාඊයේ 8:39 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Denter Grade 2 - Qatar
Denter Grade 2 - Qatar

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයාඊයේ 8:38 පෙරවරු, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Mobile Crane Operators-KSA
Mobile Crane Operators-KSA

Jobenvoy.com Pvt Ltd

සාමාජිකයා25 මැයි 5:10 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Teacher - UAE
Teacher - UAE

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයා25 මැයි 4:48 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Super Market Cleaner - Dubai
Super Market Cleaner - Dubai

Al Sarahmax Group

සාමාජිකයා25 මැයි 4:33 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Cleaner (Female) - Qatar
Cleaner (Female) - Qatar

Al Sarahmax Group

සාමාජිකයා25 මැයි 4:30 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Diesel Mechanic - Qatar
Diesel Mechanic - Qatar

Diligent International Recruitment

සාමාජිකයා25 මැයි 1:07 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

පූර්ණ කාලීන

Trailer Mechanic - New Zealand
Trailer Mechanic - New Zealand

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයා25 මැයි 12:04 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Three Phase Electrician - Seychelles
Three Phase Electrician - Seychelles

Emerald Isle Manpower & Travel Services

සාමාජිකයා25 මැයි 12:02 පව, කොළඹ, විදේශ රැකියා

කොන්ත්‍රාත්තුව

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!