වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කර්මාන්ත
දැන්විම් 391 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Auto Parts Factory Worker - Malaysia
Auto Parts Factory Worker - Malaysia

Ron Lanka Recruitment Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Polythene Factory Workers - Malaysia
Polythene Factory Workers - Malaysia

Ron Lanka Recruitment Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Forklift Operator - Malaysia
Forklift Operator - Malaysia

al hidaya travels

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - F&b Cum Customer Relations Officer - Singapore
F&b Cum Customer Relations Officer - Singapore

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Secretary (Male/Female) - Dubai
Secretary (Male/Female) - Dubai

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Delivery Rider - Kuwait
Delivery Rider - Kuwait

PRIME UNITED SUPPORT SERVICES INT.

රු 72,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tinker- Seychelles
Tinker- Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Denter - Seychelles
Denter - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Auto Mechanic - Seychelles
Auto Mechanic - Seychelles

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waitress - Dubai
Waitress - Dubai

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Workers - Malaysia
General Workers - Malaysia

Capital Recuitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bike Riders - Kuwait
Bike Riders - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 9
Commis Cook - Saudi

DEWAN CONSULTANTS (PVT) LTD.

රු 187,500 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Farmer - Italy
Farmer - Italy

Netex Center

රු 248,393 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 11
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Hotel Room Attendant - Romania
Hotel Room Attendant - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 73,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Commi 1(Italian Dishes) - Uae
Commi 1(Italian Dishes) - Uae

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 100,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Material Handling Technician - Qatar
Material Handling Technician - Qatar

J.F Travels & Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Drivers - Saudi Arabia
Bus Drivers - Saudi Arabia

ManpowerSriLanka.com

රු 88,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Recruitment In-charger (Female) - Oman
Recruitment In-charger (Female) - Oman

Trans Asian Overseas Manpower Consultant

රු 142,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Maldives
Waiter - Maldives

Chandran

රු 54,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Metal Grinder - Poland
Metal Grinder - Poland

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Head Chef - Saudi Arabia
Head Chef - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Western Cook - Saudi Arabia
Western Cook - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Indian Cook - Saudi Arabia
Indian Cook - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Laundryman - Saudi Arabia
Laundryman - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - General Assistant - Saudi Arabia
General Assistant - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mechanical Technician - Saudi Arabia
Mechanical Technician - Saudi Arabia

Rogers International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!