දැන්විම් 850 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O Level Speed Revision
O Level Speed Revision

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes
English Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Classes for O/Ls And A/Ls
French Classes for O/Ls And A/Ls

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

විනාඩි 25
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting Edexcel Cambridge O/L
Accounting Edexcel Cambridge O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 1 යි
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Wattala Area
Maths Class Wattala Area

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Home Visit- Grade 6-13^🎡🍎
ICT class -Home Visit- Grade 6-13^🎡🍎

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 3
Accounting & Bisiness Studies

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

පැය 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - ICT class HomeVisit 6-11
MATHS - ICT class HomeVisit 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT -SCIENCE class 6-11
MATHS - iCT -SCIENCE class 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
English and Maths Year 1-6

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Classes for 4-5 year old kids
Classes for 4-5 year old kids

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths class- Home Visit - Grade 6d-11
Maths class- Home Visit - Grade 6d-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class Grade 6-13
iCT class Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^p🍟
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^p🍟

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Local & International Syllabus Tuition
Local & International Syllabus Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/l Accounting Bs Econ
A/l Accounting Bs Econ

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Home Visit- Grade 6-13
iCT class -Home Visit- Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Home Visit- Grade q6-13m
ICT class -Home Visit- Grade q6-13m

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11p
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11p

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11p
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11p

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tutors Wanted - iTutor.lk
Tutors Wanted - iTutor.lk

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science class
Science class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology Revision / Theory
Biology Revision / Theory

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - Grade 6-11
MATHS class - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!