දැන්විම් 776 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting | Economics Tuition
Accounting | Economics Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Class
Maths Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- for - Grade 6-11g^
MATHS class- for - Grade 6-11g^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Edexcel - 🕟 Grade 6-11^
SCIENCE class- Edexcel - 🕟 Grade 6-11^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICt Class - Tuition Grade 6-13d^
ICt Class - Tuition Grade 6-13d^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science - Group Class/home Visit/mega Class
Science - Group Class/home Visit/mega Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

පැය 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 2019 A/l Chemistry/ Physics
2019 A/l Chemistry/ Physics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Class - Home Visit Tution Grade 6 -9
Maths Class - Home Visit Tution Grade 6 -9

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Tuition class^ 6-11
MATHS class- Tuition class^ 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Tuition - Grade 6-13
iCT class -Tuition - Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class^- tuition - Grade 6-11
SCIENCE class^- tuition - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 8
Mathematics - English and Sinhalese Medium

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Classes Grade 6 - 11
Maths Classes Grade 6 - 11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,400

පැය 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chinese Language & HSK Classes
Chinese Language & HSK Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Edexcel - Grade 6-11p
MATHS class- Edexcel - Grade 6-11p

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICt Class - Individual 📮 Grade D6-13🚅s^
ICt Class - Individual 📮 Grade D6-13🚅s^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 💼 SCIENCE class- Tuition - Grade 6-11p
💼 SCIENCE class- Tuition - Grade 6-11p

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Maths Tution Grade 6-11
Maths Tution Grade 6-11

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L [2019] Science Full Revision
O/L [2019] Science Full Revision

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-අම්පාර - INDIVIDUAL CLASS FOR Gr 6-11
INDIVIDUAL CLASS FOR Gr 6-11

අම්පාර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Tuition - Grade 6-11d
MATHS class- Tuition - Grade 6-11d

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science Tuition
Science Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Commerce tuition class
O/L Commerce tuition class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Advanced Level Local Cambridge
Maths Advanced Level Local Cambridge

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L & O/L ICT (Grade 6-13), COMMERCE
A/L & O/L ICT (Grade 6-13), COMMERCE

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!