දැන්විම් 852 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting ,Economics & O/L Business
A/L Accounting ,Economics & O/L Business

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting & B/S (A/L,O/L,AAT,Banking)
Accounting & B/S (A/L,O/L,AAT,Banking)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b➰
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b➰

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-Grade 6-11M❇️✳️
SCIENCE class-individual-Grade 6-11M❇️✳️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ICT A/L and O/L Theory/Revision
ICT A/L and O/L Theory/Revision

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කුරුණෑගල - Chinese classes & Translations
Chinese classes & Translations

කුරුණෑගල, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics ( Edexcel IAL, CIE-As and A2)
Physics ( Edexcel IAL, CIE-As and A2)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes ( Tution )
English Classes ( Tution )

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
Japanese Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths paper classes (IGCSE)
Maths paper classes (IGCSE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Mathematics for Grade 10&11
O/L Mathematics for Grade 10&11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics/Chemistry/Maths paper classes
Physics/Chemistry/Maths paper classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition -Grade💠6-11🍵
SCIENCE class- Tuition -Grade💠6-11🍵

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 6-11🥔d^-
MATHS class- Home Visit -Grade 6-11🥔d^-

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Home Visit -Grade 6-13💠b^
ICT class- Home Visit -Grade 6-13💠b^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - Grade 6 11 Home Visit⭐⭐
MATHS class - Grade 6 11 Home Visit⭐⭐

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 6-11b^🥔
MATHS class- Home Visit -Grade 6-11b^🥔

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit Grade 6-13🍞^g
iCT class- Home Visit Grade 6-13🍞^g

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English
Spoken English

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
Tuition classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
English medium 6 to O/L Science

පුත්තලම, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tutorial Classes
Tutorial Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English for Kids (Montessori to grade 2)
English for Kids (Montessori to grade 2)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
EdExcel AS/A2 Maths, Physics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics, ICT and Japanese language lesso
Physics, ICT and Japanese language lesso

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS / iCT SCIENCE - Home Visit 6-13✔
MATHS / iCT SCIENCE - Home Visit 6-13✔

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!