වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,887 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - 7.5Kg Samsung Washing Machine
7.5Kg Samsung Washing Machine

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Sisil washing machine
Sisil washing machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Stream'N press iron
Stream'N press iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC KETTLE 4.2L
ELECTRIC KETTLE 4.2L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,790

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - New Stand Fan
New Stand Fan

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG Top Loading 6.0 Kg
SAMSUNG Top Loading 6.0 Kg

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,999

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Smart Inverter 7kg Washing Machine..
LG Smart Inverter 7kg Washing Machine..

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 52,500

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 6Kg Fully Automatic DFA 60
Innovex 6Kg Fully Automatic DFA 60

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hoover 7kg Washing machine HWM1007 W.
Hoover 7kg Washing machine HWM1007 W.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 64,999

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG washing machine ( fully automatic)
LG washing machine ( fully automatic)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Damro Semi Auto 6.5kg Washing Machine
Damro Semi Auto 6.5kg Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - RD 30WR 250 Litres HISENES Refrigerator,
RD 30WR 250 Litres HISENES Refrigerator,

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,998

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex fridge
Innovex fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - SAMSUNG RT37M REFRIGERATOR
SAMSUNG RT37M REFRIGERATOR

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 78,900

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Fridge
LG Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Iron Heavy Duty Electric
Iron Heavy Duty Electric

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,950

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Fridge
Samsung Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sokani Electric Donuts Maker
Sokani Electric Donuts Maker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,490

පැය 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sokany Electric Muffin Maker
Sokany Electric Muffin Maker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,490

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER REFRIGERATOR RT28K
SAMSUNG INVERTER REFRIGERATOR RT28K

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,490

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lunch Box Electric Heating
Lunch Box Electric Heating

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,350

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 272 Double Door Refrigerator-Inverter
LG 272 Double Door Refrigerator-Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 77,500

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG FRONT LOADING WASHING MACHINE
LG FRONT LOADING WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG-REFRIGERATOR 215L-HAZLE DAZZLE
LG-REFRIGERATOR 215L-HAZLE DAZZLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,999

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG-REFRIGERATOR INVERTER 215L
LG-REFRIGERATOR INVERTER 215L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 47,500

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirlpool Brand Microwave Oven
Whirlpool Brand Microwave Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

පැය 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!