වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 502 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique valve Radio
Antique valve Radio

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 55,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Stamp
Stamp

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Water Pot
Water Pot

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 9,750

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old Camera
Old Camera

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

පැය 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old ceylon coins
Old ceylon coins

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

පැය 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old ceylon stamps book
Old ceylon stamps book

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

පැය 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Ceylon stamp set
Ceylon stamp set

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - පරණ රැජිණ කාසි
පරණ රැජිණ කාසි

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 21,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Stamps set
Stamps set

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Stamps set
Stamps set

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-යාපනය - 1977s two rs note
1977s two rs note

යාපනය, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old coins
Old coins

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Ceylon Stamps
Old Ceylon Stamps

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - පරණ කසි
පරණ කසි

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 21,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - පරණ කසි .
පරණ කසි .

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 26,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Ceylon stamp set
Ceylon stamp set

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Ceylon two rupee note
Ceylon two rupee note

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique clock
Antique clock

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 48,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique clock
Antique clock

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Banknotes (Replacement)
Banknotes (Replacement)

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,250

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - CHEVY 1971 MODEL CAR
CHEVY 1971 MODEL CAR

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Ornamental elephant
Ornamental elephant

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 14,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Granite chess board
Granite chess board

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique ceylon plates
Antique ceylon plates

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique ceylon kuppi lampu
Antique ceylon kuppi lampu

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!