දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි පෙළ පොත්

පෙළ පොත්-නුවර - Biology Resource Books Sinhala and English
Biology Resource Books Sinhala and English

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පෙළ පොත්-නුවර - Biology resource book (Biology sinhala syllabus)
Biology resource book (Biology sinhala syllabus)

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,500

පැය 4
පෙළ පොත්-කොළඹ - Grant's Atlas of Human Anatomy
Grant's Atlas of Human Anatomy

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 1
පෙළ පොත්-කොළඹ - Lippincott’s Illustrated Pharmacology
Lippincott’s Illustrated Pharmacology

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,800

දින 1
පෙළ පොත්-කොළඹ - Snell's Clinical Neuroanatomy
Snell's Clinical Neuroanatomy

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 3,500

දින 1
පෙළ පොත්-අම්පාර - Physics Advanced Level
Physics Advanced Level

අම්පාර, පෙළ පොත්

රු 300

දින 1
පෙළ පොත්-කොළඹ - McMinn's Clinical Atlas of Human Anatomy
McMinn's Clinical Atlas of Human Anatomy

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Cunnigham's Manual of Practical Anatomy book set
Cunnigham's Manual of Practical Anatomy book set

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,400

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Gray's Anatomy for Students
Gray's Anatomy for Students

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 4,000

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Last's Anatomy
Last's Anatomy

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,800

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Gray's Anatomy
Gray's Anatomy

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 9,000

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Ellis's Clinical Anatomy
Ellis's Clinical Anatomy

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Hutchinson’s Clinical Methods
Hutchinson’s Clinical Methods

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 600

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Macleod’s Clinical Examination
Macleod’s Clinical Examination

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,200

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Kumar & Clark Clinical Medicine 8th edition
Kumar & Clark Clinical Medicine 8th edition

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 3,800

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Rand & Dale’s Pharmacology book
Rand & Dale’s Pharmacology book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,200

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Robbin's basic pathology
Robbin's basic pathology

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,800

දින 3
පෙළ පොත්-කොළඹ - Anatomy Textbook Set for Resale!!!
Anatomy Textbook Set for Resale!!!

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 32,050

දින 3
Master Guide Work Books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 475

දින 3
පෙළ පොත්-කොළඹ - Designing for scalability using Windows DNA
Designing for scalability using Windows DNA

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 3
පෙළ පොත්-කොළඹ - Sri Lankan Labour Law Book
Sri Lankan Labour Law Book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 350

දින 4
පෙළ පොත්-කොළඹ - Advance physics nelkon and parker
Advance physics nelkon and parker

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 500

දින 4
පෙළ පොත්-කොළඹ - Mathematics (As level Cambridge)
Mathematics (As level Cambridge)

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 4
පෙළ පොත්-කොළඹ - Business Studies & Economics ( AS A2 Cambridge)
Business Studies & Economics ( AS A2 Cambridge)

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 4
පෙළ පොත්-කොළඹ - Objective Physics
Objective Physics

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,800

දින 5
පෙළ පොත්-බදුල්ල - Physics Practice Questions
Physics Practice Questions

බදුල්ල, පෙළ පොත්

රු 350

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!