දැන්විම් 227 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මඩකලපුව - சீமேந்து கல்
சீமேந்து கல்

මඩකලපුව, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 30

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - 12" x Ceramic Floor Tiles
12" x Ceramic Floor Tiles

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 129

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Plywood Boards without Face
Plywood Boards without Face

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,700

පැය 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Gadol
Gadol

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7

පැය 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මඩකලපුව - 3/4” கல் விற்ப்பனை
3/4” கல் விற்ப்பனை

මඩකලපුව, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 6,500

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මඩකලපුව - சீமேந்து கல்
சீமேந்து கல்

මඩකලපුව, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 30

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,600

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Teek wood
Teek wood

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux pentalite brilliant white Paint
Dulux pentalite brilliant white Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,050

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කළුතර - Sivilim Sheets
Sivilim Sheets

කළුතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 375

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්
4 X 7 14 (cement blocks) - බ්ලොග් ගල්

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood Sheet
Plywood Sheet

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,600

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Flube Construction Chemical
Flube Construction Chemical

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 450

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Colour Cement
Colour Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 95

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Naw Peint 5L
Naw Peint 5L

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - OK 100 spray Adhesive
OK 100 spray Adhesive

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 300

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Soil / Rathu pas
Soil / Rathu pas

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Vidma Super Gutters
Vidma Super Gutters

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 250

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Vidma Super Gutters
Vidma Super Gutters

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 200

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood 15MM No 1
Plywood 15MM No 1

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,875

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - PVC Sticker (E JET) 140g
PVC Sticker (E JET) 140g

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood Bord
Plywood Bord

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 500

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,600

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Shutter Bord Plywood
Shutter Bord Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 4,950

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Granite Tiles and Slabs
Granite Tiles and Slabs

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 875

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Anti-corrosive and Enamel Paint
Anti-corrosive and Enamel Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 300

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!