දැන්විම් 213 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Colour Cement
Colour Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 95

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Sand for sale
Sand for sale

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 44,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Colorcon Roof Tile
Colorcon Roof Tile

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 110

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheet
Amano Roofing Sheet

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 136

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Multilac super Brilliant white
Multilac super Brilliant white

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,180

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - AMANO SHEETS -RATA ULU TYPE
AMANO SHEETS -RATA ULU TYPE

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 230

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,600

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux weathershield Max paint
Dulux weathershield Max paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Causeway Paints
Causeway Paints

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 600

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Cement based Super plaster
Cement based Super plaster

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Red Iron Oxide Powder 25kg
Red Iron Oxide Powder 25kg

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 4,950

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Box bar
Box bar

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 725

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Malaysian Timber
Malaysian Timber

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 215

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මොණරාගල - ගඩොල් පහසු මිලට
ගඩොල් පහසු මිලට

මොණරාගල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මඩකලපුව - Dulux Paint
Dulux Paint

සාමාජිකයාමඩකලපුව, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 895

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - C-purlins
C-purlins

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 190

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Q.dust for land filling
Q.dust for land filling

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Block Gal
Block Gal

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 19

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Gadol
Gadol

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Wooden Boards And Poles For Construction
Wooden Boards And Poles For Construction

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400,000

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheet
Amano Roofing Sheet

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 118

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Toa spray made in Thailand
Toa spray made in Thailand

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 4 X7X14(cement blocks) බ්ලොග් ගල් .
4 X7X14(cement blocks) බ්ලොග් ගල් .

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 1 ' (2.3MM) GI TUBE FOR SALE ON BULK
1 ' (2.3MM) GI TUBE FOR SALE ON BULK

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,740

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Nedun lee wikineemata
Nedun lee wikineemata

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Wall Profile Sheet
Wall Profile Sheet

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 105

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Roof Profile Sheets
Roof Profile Sheets

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 140

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!