දැන්විම් 152 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Goyam Kapana Machine (Buthaya - භූතයා )
Goyam Kapana Machine (Buthaya - භූතයා )

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මොණරාගල - Yanmar Harwestor
Yanmar Harwestor

මොණරාගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,999,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Sunami Machine
Sunami Machine

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Harvester
Harvester

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota
Mubota

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අම්පාර - Paddy Machine - Butaya
Paddy Machine - Butaya

අම්පාර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පොලොන්නරුව - Combine harvester
Combine harvester

පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota Havester
Kubota Havester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,400,000

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota combine harvester DC68
Kubota combine harvester DC68

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,900,000

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Agortaka Sunami
Agortaka Sunami

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - TRILLER / SOIL CULTIVATING MACHINE
TRILLER / SOIL CULTIVATING MACHINE

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 27,500

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Combine Harvester
Combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Iseki Combine Harvester
Iseki Combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Tractor rotary
Tractor rotary

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 190,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අම්පාර - Kubota Havester 68
Kubota Havester 68

අම්පාර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,700,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පොලොන්නරුව - Kubota Combine Harvester Dc 68 G
Kubota Combine Harvester Dc 68 G

පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,500,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Harvester DA-XIA GRAND V
Harvester DA-XIA GRAND V

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Poultry farm nipple drinkers
Poultry farm nipple drinkers

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 98

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota 68 G
Kubota 68 G

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,595,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - DN XIA SUPRE MESHIMA
DN XIA SUPRE MESHIMA

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - kubota Combine havester
kubota Combine havester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,800,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පොලොන්නරුව - Harvester kubota DC 68G
Harvester kubota DC 68G

පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,950,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Sunam Mashima
Sunam Mashima

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-බදුල්ල - ගොයම් කපන යන්ත්‍රය lonfang JDZ12
ගොයම් කපන යන්ත්‍රය lonfang JDZ12

බදුල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Kubota Combine Harvester Year 2014
Kubota Combine Harvester Year 2014

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,750,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - CA 200
CA 200

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - jigsaw (electrical cutting machine)
jigsaw (electrical cutting machine)

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 16,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!