දැන්විම් 173 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - jhon dear tactor
jhon dear tactor

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

විනාඩි 36
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Havester
Mubota Havester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

පැය 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota harvester
Kubota harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,850,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - Harvester
Harvester

යාපනය, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,700,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Harvester
Mubota Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-හම්බන්තොට - Kt12 harvest combine machine
Kt12 harvest combine machine

හම්බන්තොට, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Ax 60 Kubota Combine Harvester
Ax 60 Kubota Combine Harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,800,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-බදුල්ල - Ax 85 kubota combine harvester
Ax 85 kubota combine harvester

බදුල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Bikat mashima
Bikat mashima

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කිලිනොච්චිය - RE- Tractor 240
RE- Tractor 240

කිලිනොච්චිය, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - D1 kohu kataraya
D1 kohu kataraya

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Tracter
Tracter

මාතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Agrotech Mubota for sale
Agrotech Mubota for sale

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota DC68G
Kubota DC68G

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - New Holland
New Holland

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,525,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-හම්බන්තොට - KUBOTA 4 WELL
KUBOTA 4 WELL

හම්බන්තොට, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,400,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - mubota
mubota

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Binkunda Machine
Binkunda Machine

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,500

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Kubota DC 68
Kubota DC 68

මාතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පොලොන්නරුව - mubota hawester
mubota hawester

පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 360,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Aswanu neleme yantraya (buthaya)
Aswanu neleme yantraya (buthaya)

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,700,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පොලොන්නරුව - Goyan kapana mashima vikinimata
Goyan kapana mashima vikinimata

පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-බදුල්ල - හාවෙස්ටර් ට්‍රැක්
හාවෙස්ටර් ට්‍රැක්

බදුල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Harvesters
Mubota Harvesters

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-හම්බන්තොට - Combine Harvester
Combine Harvester

හම්බන්තොට, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,700,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!