දැන්විම් 147 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - MOISTER METER BRAND NEW FROM JAPAN
MOISTER METER BRAND NEW FROM JAPAN

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 42,000

පැය 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-හම්බන්තොට - Kubota Parts
Kubota Parts

හම්බන්තොට, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,500

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පොලොන්නරුව - Mud wheel for any tractor
Mud wheel for any tractor

පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 47,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Robin ey20
Robin ey20

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පොලොන්නරුව - Kobota Dc68
Kobota Dc68

පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,450,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Harvesting Machine
Harvesting Machine

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-හම්බන්තොට - Harvester
Harvester

හම්බන්තොට, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Chaff cutter lak agro
Chaff cutter lak agro

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Laser Land Leveller (Brand New)
Laser Land Leveller (Brand New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,395,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පොලොන්නරුව - Harvester Machinery For Sale
Harvester Machinery For Sale

පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-හම්බන්තොට - Korean Nagula
Korean Nagula

හම්බන්තොට, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 215,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පොලොන්නරුව - Agrotech sunamiya
Agrotech sunamiya

පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota DC-68G
Kubota DC-68G

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,650,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - DISC PLOUGHS
DISC PLOUGHS

සාමාජිකයාගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 228,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota tractor
Kubota tractor

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,900,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Hand Tractors
Hand Tractors

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 36,500

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Small hand Tractor
Small hand Tractor

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 58,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Brounce crop master
Brounce crop master

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota combine harvester
Kubota combine harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,200,000

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - boiled farm otochan
boiled farm otochan

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - ජපන් ගොයම් කපන මැෂිම
ජපන් ගොයම් කපන මැෂිම

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Agoteka sunami wikinima
Agoteka sunami wikinima

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-බදුල්ල - Tractor.
Tractor.

බදුල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 190,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - K7 tractor japan
K7 tractor japan

මාතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Water pump - robin
Water pump - robin

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!