මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

ශ්‍රී ලංකාව හිදී බලපත්‍ර හා ඔප්පු ලියාපදිංචි සේවා

දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි