දැන්විම් 806 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 6kW Nawaloka Diesel Generator Auto Start
6kW Nawaloka Diesel Generator Auto Start

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 190,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 125 ES Generator
Denyo 125 ES Generator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter 3kW Kstar
Solar Inverter 3kW Kstar

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 79,500

පැය 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2kW Solar Inverter Kstar
2kW Solar Inverter Kstar

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

පැය 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter (#3000W TL-2-Omnik)
Solar Inverter (#3000W TL-2-Omnik)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 118,500

පැය 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Denyo 25 KVA Genaretor
Denyo 25 KVA Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 875,000

පැය 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter (#2000W-Omnik)
Solar Inverter (#2000W-Omnik)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 89,500

පැය 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Airman PDS 90 Compressor
Airman PDS 90 Compressor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 375,000

පැය 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Airman SDG 25 AS Genaretor
Airman SDG 25 AS Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,150,000

පැය 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Shindaiwa Welding Genaretor
Shindaiwa Welding Genaretor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 475,000

පැය 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Fronius 27kW
Solar Inverter - Fronius 27kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 622,000

පැය 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 300W Mono 60Cell (Yingli)
300W Mono 60Cell (Yingli)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 22,950

පැය 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - KACO 50kW XL
Solar Inverter - KACO 50kW XL

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 815,000

පැය 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2.1Kw solar system (Units 200 - 240 අතර) (#GERMAN)
2.1Kw solar system (Units 200 - 240 අතර) (#GERMAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 325,000

පැය 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 300W Just Solar Panel (#Mono Black)
300W Just Solar Panel (#Mono Black)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 19,500

පැය 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Panel #Poly (#30W)
Solar Panel #Poly (#30W)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 4,900

පැය 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Yanmar 3.8KW Genrator
Yanmar 3.8KW Genrator

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 70,000

පැය 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - KACO 20kW
Solar Inverter - KACO 20kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 460,000

පැය 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Welding generator 2.6 KV
Welding generator 2.6 KV

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 290,000

පැය 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කුරුණෑගල - Generator 13KV Denyo
Generator 13KV Denyo

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 790,000

පැය 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter (off Grid Invt) 1000 W 1 Kw
Solar Inverter (off Grid Invt) 1000 W 1 Kw

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 69,500

පැය 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Hanwha Panels (#50W)Q Cell
Hanwha Panels (#50W)Q Cell

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 6,900

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - සෝලා පැනල (270W)
සෝලා පැනල (270W)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 16,950

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Just Black Panels (#300W)
Just Black Panels (#300W)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 19,500

පැය 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Q Cell (Hanwha -270W) Panels Poly
Q Cell (Hanwha -270W) Panels Poly

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 16,950

පැය 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 20KVA SUPER SOUNDPROOF GENERATOR
20KVA SUPER SOUNDPROOF GENERATOR

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,150,000

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 20k Va Pramac Soundproof Generator - Italy
20k Va Pramac Soundproof Generator - Italy

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,450,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!