දැන්විම් 475 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - 10W - 12V Solar Panel
10W - 12V Solar Panel

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - CUMMINS 60 kVA PRIME RATED GENERATOR
CUMMINS 60 kVA PRIME RATED GENERATOR

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2.4kVA Generator PRAMAC Brand - Italy
2.4kVA Generator PRAMAC Brand - Italy

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 78,000

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 500W Micro Inverter INVOLAR
500W Micro Inverter INVOLAR

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 17,500

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 10kVA-3000kVA BRAND NEW GENERATORS-ITALY
10kVA-3000kVA BRAND NEW GENERATORS-ITALY

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 990,000

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - TEKSAN 200kVA Brand New Generator
TEKSAN 200kVA Brand New Generator

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 4,700,000

පැය 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතලේ - Denyo New Sound Proof 25
Denyo New Sound Proof 25

මාතලේ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 975,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar 500w Micro Inverter X2
Solar 500w Micro Inverter X2

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 17,500

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar MC4 #02
Solar MC4 #02

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 175

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter
Solar Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 59,500

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - Brush less Generator AVR
Brush less Generator AVR

සාමාජිකයාපුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,500

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - Generator AVR Brush type
Generator AVR Brush type

සාමාජිකයාපුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 9,500

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 6.4kVA Generators PRAMAC Brand- Italy
6.4kVA Generators PRAMAC Brand- Italy

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 185,000

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 3 KW Solar System (Units 300 - 350)
3 KW Solar System (Units 300 - 350)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 560,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar System / Inveters
Solar System / Inveters

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 360,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - Generetor
Generetor

පුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 450,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 82,500

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2 KW Solar System (සූර්ය බල සංග‍්‍රාමය)
2 KW Solar System (සූර්ය බල සංග‍්‍රාමය)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 375,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 3 kW Solar Panel System(Best Price)
3 kW Solar Panel System(Best Price)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 560,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Water heating systems
Water heating systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 66,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - DENYO 220 SP JAPAN
DENYO 220 SP JAPAN

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,200,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - TOTAL Diesel Welder Generator 4.6KW
TOTAL Diesel Welder Generator 4.6KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 209,950

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 10kVA-250kVA BRAND NEW COOPER GENERATORS
10kVA-250kVA BRAND NEW COOPER GENERATORS

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 750,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 10 KW Solar System (Units 1000 - 1200)
10 KW Solar System (Units 1000 - 1200)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,600,000

දින 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar Water heater
Solar Water heater

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 115,000

දින 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 188,500

දින 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 5 KW Solar System (units 500 - 600)
5 KW Solar System (units 500 - 600)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 825,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!