වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,359 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Avrudu Combo Deal 1 - 62% OFF
Avrudu Combo Deal 1 - 62% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Charcoal Portable BBQ Grill 3 in 1 offer
Charcoal Portable BBQ Grill 3 in 1 offer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hachi Dry Iron - 29% OFF
Hachi Dry Iron - 29% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,100

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hachi Sandwich Toaster - 38% OFF
Hachi Sandwich Toaster - 38% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,420

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lexco Mixture Grinder - 23% OFF
Lexco Mixture Grinder - 23% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,460

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Avrudu Combo Deal 1 - 62% OFF
Avrudu Combo Deal 1 - 62% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,850

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - GOLD STAR REFRIGERATOR. MODEL GR 313
GOLD STAR REFRIGERATOR. MODEL GR 313

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL R600 වර්ගයේ අධිශීතකරණය
SISIL R600 වර්ගයේ අධිශීතකරණය

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG fully auto Washing machine - 7KG
LG fully auto Washing machine - 7KG

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Deep freezer
Haier Deep freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Washing machine
Samsung Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Washing Machine (FA)
LG Washing Machine (FA)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Preethi zodiac food machine
Preethi zodiac food machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - MIDEA INDUCTION COOKER
MIDEA INDUCTION COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator for quick sale
Refrigerator for quick sale

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Refrigerator
Whirlpool Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Deep Freezer Refrigerator
Singer Deep Freezer Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,999

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ශීතකරණයක්
ශීතකරණයක්

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - VINDI-NEW NATIONAL OVEN WITH ROSTER
VINDI-NEW NATIONAL OVEN WITH ROSTER

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil refrigerator
Sisil refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG washing machine
LG washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Fridge
LG Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Induction Cooker with Free Pot - 17% OFF
Induction Cooker with Free Pot - 17% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,550

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ශිතකරණයක් විකිණීමට
ශිතකරණයක් විකිණීමට

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Charcoal Portable BBQ Grill 3 in 1 offer
Charcoal Portable BBQ Grill 3 in 1 offer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,750

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!