දැන්විම් 151 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerators Sale 10 years warranty
Refrigerators Sale 10 years warranty

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machines
Washing Machines

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,999

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG RR19 Refrigerator
SAMSUNG RR19 Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 64,999

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG-REFRIGERATOR SCARLET DAZZLE
LG-REFRIGERATOR SCARLET DAZZLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 67,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG REFRIGERATOR INVERTER 190L
LG REFRIGERATOR INVERTER 190L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 52,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC Vacuum Cleaner (MC-CG371)
PANASONIC Vacuum Cleaner (MC-CG371)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC Vacuum Cleaner (CG 521)
PANASONIC Vacuum Cleaner (CG 521)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC Vacuum Cleaner (CG 370)
PANASONIC Vacuum Cleaner (CG 370)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 6Kg Washing Machine
Innovex 6Kg Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 6.5kg Washing Machine
Innovex 6.5kg Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,999

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG 32L MICROWAVE OVEN
SAMSUNG 32L MICROWAVE OVEN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,999

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG 28L MICROWAVE OVEN
SAMSUNG 28L MICROWAVE OVEN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic 23L Grill Microwave Oven
Panasonic 23L Grill Microwave Oven

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC Inverter Grill Microwave Oven
PANASONIC Inverter Grill Microwave Oven

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - RINNAI 2 BURNER GAS COOKER
RINNAI 2 BURNER GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,250

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - THE HARVEST ST RC 4200 RICE COOKER 4.2L
THE HARVEST ST RC 4200 RICE COOKER 4.2L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PULSE ST RC 3600 DRUM RICE COOKER 2.5KG
PULSE ST RC 3600 DRUM RICE COOKER 2.5KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,999

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS RICE COOKER 10L
ABANS RICE COOKER 10L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS-2.8L RICE COOKER (AC28TR1)
ABANS-2.8L RICE COOKER (AC28TR1)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,250

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 12Kg Washing Machines
LG 12Kg Washing Machines

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 74,999

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 10.5KG WASING MACHINES.
LG 10.5KG WASING MACHINES.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 67,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Dual Purpose JK8 Vacuum Cleaner
Dual Purpose JK8 Vacuum Cleaner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,890

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG Refrigerator RR19 (R)
SAMSUNG Refrigerator RR19 (R)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 64,999

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INDESIT XWDE1071481XWKKK EU F/LOAD (AA)
INDESIT XWDE1071481XWKKK EU F/LOAD (AA)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 124,999

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INDESIT WASHER DRYER (XWDE 861480X WSSS)
INDESIT WASHER DRYER (XWDE 861480X WSSS)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 92,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INDESIT Washer Dryer IWDC 6105 EU
INDESIT Washer Dryer IWDC 6105 EU

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 77,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INDESIT CLOTH DRYER IDV 75
INDESIT CLOTH DRYER IDV 75

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 69,999

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!