වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Fridge
Singer Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand New Whirlpool Refrigerator
Brand New Whirlpool Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 63,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - YAMAHA MG and Behringer Mixer transformers
YAMAHA MG and Behringer Mixer transformers

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Gr600 Side by Refrigerator
Singer Gr600 Side by Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 150,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Watching Machine
Samsung Watching Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil Eco Refrigerator
Sisil Eco Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electrolux Front Loading Washing Machine
Electrolux Front Loading Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - D Freezer
D Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Cooker Filter Hood
Electric Cooker Filter Hood

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,900

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic Blender
Panasonic Blender

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil Cooler
Sisil Cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Washing Machine Top Load 7Kg
Singer Washing Machine Top Load 7Kg

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ශීතකරණයක් විකිණීමට
ශීතකරණයක් විකිණීමට

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National Refrigerator (japan)
National Refrigerator (japan)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Shape Fridge
Shape Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 2 Door LG Fridge
2 Door LG Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Manual Washing Machine
Manual Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool mini bar fridge
Whirlpool mini bar fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung refrigerator
Samsung refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Microwave Oven
Singer Microwave Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refregerator for sale
Refregerator for sale

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - L G REFRIGERATOR
L G REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil refrigerator
Sisil refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 41
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Chess Freezer For
Chess Freezer For

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!