දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG FRIDGE
LG FRIDGE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil washing machine
Sisil washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Used refrigerator
Used refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Kundahan fan
Kundahan fan

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electrolux Deep Freezer
Electrolux Deep Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Cake mixer
Cake mixer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SHARP RICE COOKER
SHARP RICE COOKER

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National Doubel Door Fridge
National Doubel Door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge freezer 329 litres
Fridge freezer 329 litres

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 7kg singer washer
7kg singer washer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bread toaster singer
Bread toaster singer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fruit And Vegetable Sterilizing Machine
Fruit And Vegetable Sterilizing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL FRIDGE
SISIL FRIDGE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil /singer blender
Sisil /singer blender

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Washing machine
LG Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Convection Oven
Convection Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Refrigerator
Singer Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Candy Washing Machine
Candy Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Chest freezer
Chest freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 69,000

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic Inverter Microwave Oven
Panasonic Inverter Microwave Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 54
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!