දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Fridge
LG Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX FRIGE
INNOVEX FRIGE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Magic Bullet Grinder
Magic Bullet Grinder

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,900

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 2 Door Refrigerator
2 Door Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Freezer 343 L
Freezer 343 L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 52,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Tobi iron
Tobi iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Dryer
Dryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL FRIDGE
SISIL FRIDGE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 2 Door Refrigerator in good condition
LG 2 Door Refrigerator in good condition

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator - Toshiba 3 Door
Refrigerator - Toshiba 3 Door

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 282L Bottle Cooler - IBCR28D1
Innovex 282L Bottle Cooler - IBCR28D1

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,000

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Daewoo Full Automatic Washing Machine
Daewoo Full Automatic Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil water Dispenser...cool/hot
Sisil water Dispenser...cool/hot

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 52
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic beater
Panasonic beater

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 55
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil Single Door Fridge
Sisil Single Door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!