වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER Front Loading Washing Machine
LG INVERTER Front Loading Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 88,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 4 Burner Cooker Hob
4 Burner Cooker Hob

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS MINI BAR FRIGE -ARD38
ABANS MINI BAR FRIGE -ARD38

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER REFRIGERATOR----GLB272AMTL
LG INVERTER REFRIGERATOR----GLB272AMTL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NATIONAL ELECTRIC OVEN--25L
NATIONAL ELECTRIC OVEN--25L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG REFRIGRETOR RT49K6333BS
SAMSUNG REFRIGRETOR RT49K6333BS

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 135,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER WASHING MACHINE--FC1409S3W
LG INVERTER WASHING MACHINE--FC1409S3W

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 122,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PANASONIC MIXER GRINDER-MX AC400
PANASONIC MIXER GRINDER-MX AC400

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER REFRIGRETOR-RT42
SAMSUNG INVERTER REFRIGRETOR-RT42

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 112,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS MINI BAR FRIGE ARD38
ABANS MINI BAR FRIGE ARD38

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG 560L SIDE BY Refrigerator with Twin Cooling
SAMSUNG 560L SIDE BY Refrigerator with Twin Cooling

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 187,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Fully Automatic washing machine
Haier Fully Automatic washing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,990

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER REFRIGERATOR-GLB272AMTL
LG INVERTER REFRIGERATOR-GLB272AMTL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,900

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Rice Cooker 5Kg
Rice Cooker 5Kg

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SGL MINI BAR FRIGE--38L
SGL MINI BAR FRIGE--38L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,900

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - MIDEA INDUCTION COOKER-----
MIDEA INDUCTION COOKER-----

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,999

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Butterfly Matchless -4 jar
Butterfly Matchless -4 jar

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,990

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NATIONAL ELECTRIC OVEN--43L
NATIONAL ELECTRIC OVEN--43L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,900

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PHILIPS AIR FRYER - HD9220
PHILIPS AIR FRYER - HD9220

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,900

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Overn Telesonic
Electric Overn Telesonic

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Express Cool
LG Express Cool

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX AUTOMATIC W /MACHINE-6KG
INNOVEX AUTOMATIC W /MACHINE-6KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,990

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NATIONAL ELECTRIC OVEN--43L
NATIONAL ELECTRIC OVEN--43L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,900

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER REFRIGRETOR RT37
SAMSUNG INVERTER REFRIGRETOR RT37

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 89,990

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!