වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - RICE COOKER 2.2l
RICE COOKER 2.2l

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ROTO SWEEP ROTATING SWEEPER
ROTO SWEEP ROTATING SWEEPER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,750

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 80,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NATIONAL ELECTRIC OVEN
NATIONAL ELECTRIC OVEN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Glass Gas Cooker
Glass Gas Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,300

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - HOT PLATE BRANDNEW
HOT PLATE BRANDNEW

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,900

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric BBQ GRILL
Electric BBQ GRILL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge Whirlpool 250l refrigerator
Fridge Whirlpool 250l refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL Refrigerator
SISIL Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new media washing machine(8kg)
Brand new media washing machine(8kg)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Chopper
Chopper

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric oven
Electric oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil bottle Cooler
Sisil bottle Cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 62,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Oven for Sale
Electric Oven for Sale

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerators for sale
Refrigerators for sale

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Refrigerator
Singer Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Tea maker
Tea maker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 42
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Ice Cream Machine Brandnew
Ice Cream Machine Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,750

දින 44
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric cooker
Electric cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 44
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Waffle Maker
Waffle Maker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,200

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!