දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Fridge
Samsung Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier 6 feet Deep Freezer
Haier 6 feet Deep Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,999

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic microwave oven NN ST342M
Panasonic microwave oven NN ST342M

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NATIONAL ELECTRIC OVEN BRANDNEW
NATIONAL ELECTRIC OVEN BRANDNEW

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 7 Star Mini Food Processor
7 Star Mini Food Processor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,650

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC BBQ GRILL
ELECTRIC BBQ GRILL

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,900

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hot Plate Brandnew
Hot Plate Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,900

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - PORTABLE ELECTRIC LUNCH BOX
PORTABLE ELECTRIC LUNCH BOX

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,400

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bright Rice Cooker
Bright Rice Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 8kg Smart Inverter T.Load W.Machine
LG 8kg Smart Inverter T.Load W.Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,900

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Micro Oven
Micro Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hisense Single Door Fridge
Hisense Single Door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,999

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Bottle cooler 350l 7 feet
Haier Bottle cooler 350l 7 feet

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,999

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Daewoo Used Mini refrigerator
Daewoo Used Mini refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hot Plate National
Hot Plate National

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Magic Bullet Blender
Magic Bullet Blender

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 41
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Ice Cream Maker Brandnew
Ice Cream Maker Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 42
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Roti Maker
Roti Maker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Coffee Maker
Coffee Maker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 49
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Grill Microwave
Singer Grill Microwave

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,800

දින 50
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Samsung Hauzen
Washing Machine Samsung Hauzen

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,000

දින 55
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INVERTER FRIDGE LG 292
INVERTER FRIDGE LG 292

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,900

දින 57
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National Electric Oven CK-43B/43L
National Electric Oven CK-43B/43L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!