දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic microwave oven
Panasonic microwave oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Convection oven (Air fryer)
Convection oven (Air fryer)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS MINI BAR BABY FRIDGE 38L
ABANS MINI BAR BABY FRIDGE 38L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SRILANKA INNOVEX INVERTER INR240
SRILANKA INNOVEX INVERTER INR240

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 61,900

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX 240L IDN240 FRIDGE
INNOVEX 240L IDN240 FRIDGE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 47,900

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Gold Star Refrigerator
Gold Star Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Camy Vertical Sawarma Grill BBQ Kebab
Camy Vertical Sawarma Grill BBQ Kebab

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,650

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Fridge
Lg Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hot Plate Brand-new
Hot Plate Brand-new

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,900

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Microwave Oven
Singer Microwave Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,750

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX SANDWICH TOSTER
INNOVEX SANDWICH TOSTER

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,300

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Deep Freezer Singer
Deep Freezer Singer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Ikon Gas cooker With oven
Ikon Gas cooker With oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Ikon Gas cooker With oven
Ikon Gas cooker With oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 72,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier 630l Deep Freezer
Haier 630l Deep Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - juky machine
juky machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hisense 306l Chest Freezer
Hisense 306l Chest Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,999

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier fridge hrf 220
Haier fridge hrf 220

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,999

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 231 Inverter Fridge
LG 231 Inverter Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,999

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!