දැන්විම් 177 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG RT28K 253L INVERTER FRIDGE
SAMSUNG RT28K 253L INVERTER FRIDGE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bread maker
Bread maker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil refrigerator
Sisil refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave oven
Microwave oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Used refrigerator
Used refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - BOTTLE COOLER 242L HISENSE
BOTTLE COOLER 242L HISENSE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 58,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Moulinex Pie & Co 4 MUFFIN CAKES
Moulinex Pie & Co 4 MUFFIN CAKES

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER REFRIGERATOR RT28K
SAMSUNG INVERTER REFRIGERATOR RT28K

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National Electric Oven 43L CK-43B
National Electric Oven 43L CK-43B

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 26DD 145L HISENSE CHEST FREEZER
26DD 145L HISENSE CHEST FREEZER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,490

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Nofrost DDN240 L INNOVEX Refrigerator
Nofrost DDN240 L INNOVEX Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 53,990

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - HISENSE 230L D/DOOR W/R600A -SLV
HISENSE 230L D/DOOR W/R600A -SLV

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,900

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mini fridge Refrigrator |Bar 38L
Mini fridge Refrigrator |Bar 38L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,990

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INVERTER WASHING MACHINE LG 7KG
INVERTER WASHING MACHINE LG 7KG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,990

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Door-in-Door LG Refregrator
Door-in-Door LG Refregrator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 145,900

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG SIDE BY 585L
SAMSUNG SIDE BY 585L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 327,900

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Used Refrigerator
Used Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SANDWICH PRESS FOR IDEAL
SANDWICH PRESS FOR IDEAL

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - RT37 Double Door REFRIGERATOR
RT37 Double Door REFRIGERATOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 79,990

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Wobble 7kg washing machine
Wobble 7kg washing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 56,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sony player set
Sony player set

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX 6KG W.MACHINE
INNOVEX 6KG W.MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,900

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG GN-B272SLCG INVERTER FRIDGE
LG GN-B272SLCG INVERTER FRIDGE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,900

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG RT28K 253L INVERTER FRIDGE
SAMSUNG RT28K 253L INVERTER FRIDGE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,900

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 2 door friegh westpoint
2 door friegh westpoint

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!