දැන්විම් 182 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INVERTER REFRIGERATOR SAMSUNGRT 28K
INVERTER REFRIGERATOR SAMSUNGRT 28K

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

පැය 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Gas hob & electric Standing oven
Gas hob & electric Standing oven

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG INVERTER GLB612 REFRIGERATOR
LG INVERTER GLB612 REFRIGERATOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 127,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator|Inverter Linear LG 255 L
Refrigerator|Inverter Linear LG 255 L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 77,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG DOUBLE DOOR REFRIGERATOR 272
LG DOUBLE DOOR REFRIGERATOR 272

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic NI-100DX Cordless Dry iron
Panasonic NI-100DX Cordless Dry iron

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 2 in 1 HOT PLATE HOB
2 in 1 HOT PLATE HOB

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - GN-M392 LG Top Mount Refrigerator
GN-M392 LG Top Mount Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 119,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - AIR FRYER BLACK
AIR FRYER BLACK

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - induction cooker Insta Cook ST-X
induction cooker Insta Cook ST-X

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - MAGIC COOK WhirlPool OVEN 20L
MAGIC COOK WhirlPool OVEN 20L

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,350

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Single door Innovex Refrigerator
Single door Innovex Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,490

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new washing machine
Brand new washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hisence Double Door Refrigerator
Hisence Double Door Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 41,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 180L Top Mount Refrigerator
Innovex 180L Top Mount Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,250

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Only 6th month used.
Only 6th month used.

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung 255L Two Door Refrigerator
Samsung 255L Two Door Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Ferre 4 Burner Gas Cooker with Oven
Ferre 4 Burner Gas Cooker with Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 68,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG INVERTER FRIDGE RT30
SAMSUNG INVERTER FRIDGE RT30

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 73,490

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG refrigerator 215L Scarlett Dazzle
LG refrigerator 215L Scarlett Dazzle

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - DAMRO FRIGE -INNOVEX
DAMRO FRIGE -INNOVEX

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 5 SPEED Hand Mixer with Bowl
5 SPEED Hand Mixer with Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,990

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CAKE BAKER MIXER PANASONIC
CAKE BAKER MIXER PANASONIC

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,490

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NEW Samsung RT49 BIGGER FRIDGE
NEW Samsung RT49 BIGGER FRIDGE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 124,900

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Blender with Grinder BR545
Blender with Grinder BR545

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,990

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!