දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Heat Aspirators( cooker hood )
Heat Aspirators( cooker hood )

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,900

පැය 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

පැය 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lg Refrigerator
Lg Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Side By Fridge
Samsung Side By Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 195,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Tulip Cool Max Neo - Single Door Fridge
LG Tulip Cool Max Neo - Single Door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer re refrigerate
Singer re refrigerate

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Star Tec Electric Oven and Gas Cooker
Star Tec Electric Oven and Gas Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine (used )
Washing Machine (used )

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Used Fridge in Very Good Condition.
Used Fridge in Very Good Condition.

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new CANDY Washing machine
Brand new CANDY Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 90,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Steam iron
Steam iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Abans refrigerator
Abans refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Automatic Washing Machine
LG Automatic Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL Fridge
SISIL Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Deep Fryer
Electric Deep Fryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,900

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Coffee Machine
Coffee Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Digital Water Liquid pH Meter Tester
Digital Water Liquid pH Meter Tester

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Fridge
LG Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Gorden Home Rice Cooker
Gorden Home Rice Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave and oven
Microwave and oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Single Door Fridge
Samsung Single Door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bottle Cooler/
Bottle Cooler/

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!