දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Fridge (Used)
Singer Fridge (Used)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Deep Fryer
Electric Deep Fryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - L-Vision 1.3MP AHD CCTV Camera
L-Vision 1.3MP AHD CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,700

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Roti Maker (National)
Roti Maker (National)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,200

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Delonghi Pump Espresso Coffee Machine
Delonghi Pump Espresso Coffee Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Tiko Blender (Blackberry)
Tiko Blender (Blackberry)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,850

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - RUSSEL HOBBS BLENDER
RUSSEL HOBBS BLENDER

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC LUNCH BOX
ELECTRIC LUNCH BOX

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,350

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hand Mixer (BRIGHT)
Hand Mixer (BRIGHT)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,890

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG refrigerator Express Cool Turbo
LG refrigerator Express Cool Turbo

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 3 Ltr Deep Fryer- New Electric
3 Ltr Deep Fryer- New Electric

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,900

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Richsonic Hand Mixer With Bowl
Richsonic Hand Mixer With Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,200

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Indesit Forburner Oven
Indesit Forburner Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Hand Mixer (Bright)
Hand Mixer (Bright)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,890

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Original REMAX POWER PACK WITY USB
Original REMAX POWER PACK WITY USB

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,490

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Multi rice cooker
Multi rice cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX 7Kg WASHING MACHINE
INNOVEX 7Kg WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Single Door Fridge
Samsung Single Door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whips And Mixes (PHILIPS)
Whips And Mixes (PHILIPS)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,200

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sha Domestic Electric Coconut Scraper
Sha Domestic Electric Coconut Scraper

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,990

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic Fan
Panasonic Fan

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Single door refrigerate
LG Single door refrigerate

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Magic Dicer
Electric Magic Dicer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,390

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL Refrigerator For sale
SISIL Refrigerator For sale

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!