දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic Vacum Cleaner
Panasonic Vacum Cleaner

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,690

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Candy Chest Freezer
Candy Chest Freezer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 47,290

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Refrigerator
Whirlpool Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,290

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Panasonic Washing Machine
Panasonic Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 41,790

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,990

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Chest freezer
Chest freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator Bompani Br-4501
Refrigerator Bompani Br-4501

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX 240Lt 2 DOOR REFRIGERATOR
INNOVEX 240Lt 2 DOOR REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Barbecue Grill DLD-006
Electric Barbecue Grill DLD-006

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,300

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Coffee Cup Warmer
Electric Coffee Cup Warmer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 899

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Tobi Portable Travel Steamer
Tobi Portable Travel Steamer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,849

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mini Portable Travel Electric Iron
Mini Portable Travel Electric Iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,590

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Earth Star Deluxe Steam Iron ESI-500
Earth Star Deluxe Steam Iron ESI-500

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,899

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 3 Door LG Refrigerator
3 Door LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 12kg Smart Inverter LG w.machine
12kg Smart Inverter LG w.machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 69,900

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Chest Freezer
Chest Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave Oven
Microwave Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Maroon Refrigerator
Whirlpool Maroon Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,990

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool 7 Kg Twin Tub Semi Auto Washer
Whirlpool 7 Kg Twin Tub Semi Auto Washer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,990

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - MAXMO Dry Iron
MAXMO Dry Iron

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 990

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mini Refrigerator
Mini Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Maxmo Blender with Glass Jar & Dry Mill
Maxmo Blender with Glass Jar & Dry Mill

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,790

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Kuvings Chef Juicer CS600
Kuvings Chef Juicer CS600

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX BOTTLE COOLER IBCR28D1
INNOVEX BOTTLE COOLER IBCR28D1

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - No Frost Refrigerator Innovex (DDR 195)
No Frost Refrigerator Innovex (DDR 195)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!