වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung washing machine
Samsung washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Damro Washing Machine
Damro Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bosch Mini fridge
Bosch Mini fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New RIKON RICE COOKERS!
UNIQUE -New RIKON RICE COOKERS!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,250

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier freezer
Haier freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Refrigerator
Whirlpool Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Used Samsung Fridge for Sale
Used Samsung Fridge for Sale

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 10 Whirlpool Refrigerator
10 Whirlpool Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABANS-REFRIGERATOR 38L-SILVER
ABANS-REFRIGERATOR 38L-SILVER

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Olik home theater 5.1
Olik home theater 5.1

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New PRESSURE COOKER!
UNIQUE -New PRESSURE COOKER!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - New Innovex Stand Fans
New Innovex Stand Fans

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,450

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Semi Automatic Washing Machine 6.5KG.
Semi Automatic Washing Machine 6.5KG.

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,900

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bestlife Ozone Generator
Bestlife Ozone Generator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,950

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Vacuum cleaner
Vacuum cleaner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - brand new steel iron
brand new steel iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Lexco elecric kettle cord less
Lexco elecric kettle cord less

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE- INNNOVEX SEMI-AUTO W/M
UNIQUE- INNNOVEX SEMI-AUTO W/M

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -INNOVEX FULLY AUTO W/M!
UNIQUE -INNOVEX FULLY AUTO W/M!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,950

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Italy setup
Italy setup

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Rice cooker 2.8l
Rice cooker 2.8l

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Rice cooker
Rice cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Stand fan
Stand fan

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,750

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Cook joy
Cook joy

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!