දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New RIKON RICE COOKERS!
UNIQUE -New RIKON RICE COOKERS!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,250

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New Electric Jug Kettle!
UNIQUE -New Electric Jug Kettle!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,650

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New PRESSURE COOKER!
UNIQUE -New PRESSURE COOKER!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New STEAM IRON!
UNIQUE -New STEAM IRON!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,550

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New KUNDHAN Stand Fan!
UNIQUE -New KUNDHAN Stand Fan!

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,150

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Double Door Refrigerator
LG Double Door Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil fridge
Sisil fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Gold star fridge
Gold star fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Camy Vertical Sawarma Grill BBQ Kebab
Camy Vertical Sawarma Grill BBQ Kebab

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,650

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new 2.8 L rice cooker
Brand new 2.8 L rice cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand new blender with grinder
Brand new blender with grinder

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG micro wave oven
LG micro wave oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 11 KG Wishing Machine
11 KG Wishing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 3 Ltr Electric Deep Fryer Sokany
3 Ltr Electric Deep Fryer Sokany

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,200

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave
Microwave

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier deep freezer
Haier deep freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Washing machine
Singer Washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Oven - Used
Electric Oven - Used

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Two door fridge
Two door fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 67,000

දින 41
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine - (SISIL)
Washing Machine - (SISIL)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,300

දින 42
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Washing Machine 10kg
LG Washing Machine 10kg

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!