දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX FULLY WASHING MACHINE
INNOVEX FULLY WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,900

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG single door fridge
LG single door fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Washing Machine
LG Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL Refrigerator
SISIL Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Daewood Fridge
Daewood Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Daewood Fridge
Daewood Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Oven....
Oven....

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Two Door Fridge
Two Door Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - WASHING MACHINE
WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,999

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NEW INNOVEX REFRIGERATOR
NEW INNOVEX REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,500

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Automatic washing machine
Automatic washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - අදි ශීතකරණ
අදි ශීතකරණ

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NEW INNOVEX SEMI AUTO WASHING MACHINE
NEW INNOVEX SEMI AUTO WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,900

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LIYARA – NEW INNOVEX REFRIGERATOR 250L
LIYARA – NEW INNOVEX REFRIGERATOR 250L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX FULL AUTO WASHING MACHINE
INNOVEX FULL AUTO WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,900

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LIYARA – NEW INNOVEX REFRIGERATOR 180L
LIYARA – NEW INNOVEX REFRIGERATOR 180L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Freezer
Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG (GL B272SMTL) INVERTER REFRIGERATOR
LG (GL B272SMTL) INVERTER REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 62,500

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Vacuum Food Sealer
Vacuum Food Sealer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NEW INNOVEX WASHING MACHINE
NEW INNOVEX WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,200

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Table top wet grinder
Table top wet grinder

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mini Fridge
Mini Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Cooker
Electric Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric Cooker
Electric Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!