වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG door cooling (450 liter)
LG door cooling (450 liter)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Freezer
Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG 18KG Washer and Dryer
LG 18KG Washer and Dryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 154,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CAIRO-NEW INNOVEX WASHING MACHINE
CAIRO-NEW INNOVEX WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Deep Freezer
Deep Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Freezer
Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Toshiba Refrigerator - Freezer
Toshiba Refrigerator - Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fulley automatic washing machine
Fulley automatic washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG mini fridge.
LG mini fridge.

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Microwave Oven
Microwave Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNO VACUM CLEANER SMALL1600W
INNO VACUM CLEANER SMALL1600W

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,790

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Vaccum Cleaner
Innovex Vaccum Cleaner

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,350

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex iron isi 003
Innovex iron isi 003

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,400

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Iron idi 001
Iron idi 001

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,250

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Blender
Innovex Blender

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,850

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Blender
Innovex Blender

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,025

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 2kg Rice cooker
Innovex 2kg Rice cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,600

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex 1Kg Rice Cooker
Innovex 1Kg Rice Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,700

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Refrigerator Ddn 240
Innovex Refrigerator Ddn 240

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 51,200

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Refrigerator Ddr 195
Innovex Refrigerator Ddr 195

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,900

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Fully Washing Machine
Innovex Fully Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,950

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Semi Washing Machine
Innovex Semi Washing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,450

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW INNOVEX REFRIGERATOR
CAURO-NEW INNOVEX REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,500

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Phillips Food processor
Phillips Food processor

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!