දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Gas Cooker with Oven
Gas Cooker with Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Freezer
Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Daewood Fridge
Daewood Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 10 Kg (16 Ltr) Gas Rice Cooker
10 Kg (16 Ltr) Gas Rice Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,900

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sisil Fridge
Sisil Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NEW RIKON DRY IRON
NEW RIKON DRY IRON

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 899

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ozone generator
ozone generator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SISIL FRIDGE
SISIL FRIDGE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 41,900

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex Washing Machine
Innovex Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,900

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX FULL AUTO WASHING MACHINE
INNOVEX FULL AUTO WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,900

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX SEMI AUTO WASHING MACHINE
INNOVEX SEMI AUTO WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,900

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - INNOVEX REFRIGERATOR
INNOVEX REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge
Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW INNOVEX REFRIGERATOR
CAURO-NEW INNOVEX REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Gas Oven
Singer Gas Oven

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mini Fridge
Mini Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LIYARA-NEW RIKON STEAM IRON
LIYARA-NEW RIKON STEAM IRON

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,150

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LIYARA-NEW RIKON HEAVY IRON
LIYARA-NEW RIKON HEAVY IRON

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,350

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Brand New Rice Cooker
Brand New Rice Cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,950

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - NEW INNOVEX WASHING MACHINE
NEW INNOVEX WASHING MACHINE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,200

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Dora 2a shitha karanaya
Dora 2a shitha karanaya

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - RUSH-NEW INNOVEX SEMI AUTO W/M
RUSH-NEW INNOVEX SEMI AUTO W/M

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 21,950

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ELBA GAS OVEN (MADE IN ITALY)
ELBA GAS OVEN (MADE IN ITALY)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 78,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!