වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG MINI REFRIGERATOR
LG MINI REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - OPTIMA HAND MIXER
OPTIMA HAND MIXER

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW INNOVEX WASHING MACHIN
CAURO-NEW INNOVEX WASHING MACHIN

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LIYARA – NEW RIKON HEAVY IRON
LIYARA – NEW RIKON HEAVY IRON

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,350

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Abans Mini Bar Fridge-38L
Abans Mini Bar Fridge-38L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Double Door Refrigerator 524 L
LG Double Door Refrigerator 524 L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Rice Coocker
Rice Coocker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LIYARA – NEW RIKON ELECTRIC KETTLE 1.7L
LIYARA – NEW RIKON ELECTRIC KETTLE 1.7L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,200

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LIYARA – NEW RIKON MIXER GRINDER 750W
LIYARA – NEW RIKON MIXER GRINDER 750W

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,150

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW INNOVEX REFRIGERATOR
CAURO-NEW INNOVEX REFRIGERATOR

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,500

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier washin machine
Haier washin machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - FRIDGE
FRIDGE

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,999

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Mistral Electric Oven - 42 LITRES
Mistral Electric Oven - 42 LITRES

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Damro washing machine
Damro washing machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Fridge Double Door
Fridge Double Door

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier bottle cooler
Haier bottle cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Refrigerator
Singer Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Deep Freezer
Singer Deep Freezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Vikinimata
Vikinimata

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 41
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Air fryer
Air fryer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 44
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator...
Refrigerator...

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 47
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Deepfreezer
Singer Deepfreezer

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Led Bulbs Wholesale
Led Bulbs Wholesale

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60

දින 49
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LIYARA – NEW RIKON MIXER GRINDER 600W
LIYARA – NEW RIKON MIXER GRINDER 600W

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,400

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!