වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Vacuum Cleaner
Vacuum Cleaner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,700

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Iron Box
Iron Box

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Washing Machine
Washing Machine

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sale for Electronic Kettle
Sale for Electronic Kettle

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 750

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Philips ion item
Philips ion item

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Elba Cooker Hood
Elba Cooker Hood

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Western Cooker with Grill
Western Cooker with Grill

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 180,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Electric ignite gas cooker
Electric ignite gas cooker

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,900

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Abans Blender, Bowl, Grinder ( 8 in 1 )
Abans Blender, Bowl, Grinder ( 8 in 1 )

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Sharp Microwave 20L
Sharp Microwave 20L

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Innovex refrigerator
Innovex refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Two Door Refrigerator
Two Door Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Ozone generator (o3 generator)
Ozone generator (o3 generator)

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Haier Vacuum Cleaner
Haier Vacuum Cleaner

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Singer Mini Fridge
Singer Mini Fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Coconut Scraper
Coconut Scraper

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,700

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Whirlpool Refrigerator
Whirlpool Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Used refrigerator
Used refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator
Refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Bottle Cooler
Bottle Cooler

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerator samsung
Refrigerator samsung

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LD Door cooling fridge
LD Door cooling fridge

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Refrigerator GL-S432
LG Refrigerator GL-S432

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - LG Side by refrigerator
LG Side by refrigerator

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!