වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 435 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Sewing Machine - 26% OFF
Mini Sewing Machine - 26% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh Screen Door - 47% OFF
Magic Mesh Screen Door - 47% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 985

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Avrudu Hamper 1 - 29% OFF
Avrudu Hamper 1 - 29% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,675

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ISO RO Water Filter
ISO RO Water Filter

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 29,900

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh Screen Door - 47% OFF
Magic Mesh Screen Door - 47% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 985

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Spin Broom - 10% OFF
Spin Broom - 10% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,470

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Dual-Stage Water Filtration
Dual-Stage Water Filtration

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SINGLE STAGE WATER FILTER
SINGLE STAGE WATER FILTER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - HEAVY DUTY CLOTH DRYER
HEAVY DUTY CLOTH DRYER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Fly killer machine from UK
Fly killer machine from UK

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 21,800

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing machine (usha excella)
Sewing machine (usha excella)

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ROTO SWEEP ROTATING SWEEPER
ROTO SWEEP ROTATING SWEEPER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,900

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW MDF IRON CUPBOARD A
CAURO-NEW MDF IRON CUPBOARD A

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,200

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW MELAMINE IRON CUPBOARD G
CAURO-NEW MELAMINE IRON CUPBOARD G

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Sewing Machine - 26% OFF
Mini Sewing Machine - 26% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,600

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Electric Water Dispenser - 16% OFF
Electric Water Dispenser - 16% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,100

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Ultimate Cockroach Trap
Ultimate Cockroach Trap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 575

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 03 Layer Cloth Rack 12% OFF
03 Layer Cloth Rack 12% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,950

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine "SINGER"
Sewing Machine "SINGER"

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MANUAL WATER DISPENSER #11471
MANUAL WATER DISPENSER #11471

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 490

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MINI SEWING MACHINE
MINI SEWING MACHINE

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Paint Roll
Magic Paint Roll

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,499

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water bottle with a pump
Water bottle with a pump

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - JACK E4 LATEST MODEL OVERLOCK MACHINES
JACK E4 LATEST MODEL OVERLOCK MACHINES

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 65,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ST Sewing Machine
ST Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Multifunction Folding Basket
Multifunction Folding Basket

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,190

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Multi Purpose stainless steel rack
Multi Purpose stainless steel rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,700

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!