වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SWEEP DRAG ALL-IN-ONE MOP
SWEEP DRAG ALL-IN-ONE MOP

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - STYLISH WOODEN WALL CLOCK
STYLISH WOODEN WALL CLOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Bioion® Automatic Air Freshener
Bioion® Automatic Air Freshener

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,750

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Fridge / Washing Machine Base
Fridge / Washing Machine Base

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,750

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Step Trolley
Step Trolley

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,500

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Tool Organizer
Tool Organizer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,750

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Easy Mop Bucket
Easy Mop Bucket

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,750

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Fordable Ladder two Step - Aluminium
Fordable Ladder two Step - Aluminium

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,750

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Fordable Ladders 2 Step
Fordable Ladders 2 Step

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,750

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Clothes Stand
Clothes Stand

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,750

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Bathroom Scale
Bathroom Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,450

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MAGIC MOP BASKET - 360 Deg Rotating
MAGIC MOP BASKET - 360 Deg Rotating

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,999

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Spin Mop
Magic Spin Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Healthy Spray Mop
Healthy Spray Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,950

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable Mosquito Swatter
Rechargeable Mosquito Swatter

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 750

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Multi Purpose Sewing Machine
Multi Purpose Sewing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,990

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Stainless Steel Double Roller Mop
Stainless Steel Double Roller Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 899

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh Hands-Free Screen Door
Magic Mesh Hands-Free Screen Door

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 999

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SHOE SLOTZ
SHOE SLOTZ

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,490

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - TELESCOPIC WALL RACK
TELESCOPIC WALL RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,680

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - S/Steel Moveable Single Pole Cloth Rack
S/Steel Moveable Single Pole Cloth Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,999

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Foldable Bucket - 9L
Foldable Bucket - 9L

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 499

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MULTI-FUNCTION FOLDABLE TROLLEY
MULTI-FUNCTION FOLDABLE TROLLEY

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,650

දින 15
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Double Pole Clothes Rack
Double Pole Clothes Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,490

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 360 DEGREE SPINNING DUSTER
360 DEGREE SPINNING DUSTER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!