වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine ZOJE zj8500g
Sewing Machine ZOJE zj8500g

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 36,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing machine
Sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser FSU Compressor PLATZ
Water Dispenser FSU Compressor PLATZ

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 13,500

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser FSU Compressor
Water Dispenser FSU Compressor

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,500

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Angel Aquaworks FSU
Water Dispenser Angel Aquaworks FSU

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Sewing Machine 4 in 1
Mini Sewing Machine 4 in 1

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,600

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Door Stop Alarm
Door Stop Alarm

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 699

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Floor Mop
Floor Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,399

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Remote Organizer
Remote Organizer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 720

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SWS Water Purifier
SWS Water Purifier

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,299

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Telescopic Rack
Telescopic Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Clothes Hanger Rack
Clothes Hanger Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,699

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Broom Holder
Broom Holder

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,099

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Pill Pro
Pill Pro

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 599

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Telescopic Clothes Hanger Rack
Telescopic Clothes Hanger Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,900

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3In1 Cleaning Suit Kit
3In1 Cleaning Suit Kit

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 650

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hot and cold water dispenser
Hot and cold water dispenser

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Air O Dry Clothes
Air O Dry Clothes

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,950

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Floor Mop With Washable Cleaning Pad
Floor Mop With Washable Cleaning Pad

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,599

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CleverKey - Organizes Upto 12 Keys
CleverKey - Organizes Upto 12 Keys

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 399

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Door Straps Hanger Holds
Door Straps Hanger Holds

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 599

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 Layers of Cloth Hanger
3 Layers of Cloth Hanger

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,799

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 4 Tier Shoe Rack Holds 12 Pairs
4 Tier Shoe Rack Holds 12 Pairs

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,290

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Electric 3tap FSU
Water Dispenser Electric 3tap FSU

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Compressor PLATZ
Water Dispenser Compressor PLATZ

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 13,500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!