වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Double Pole Telescopic Clothes Rack 15kg
Double Pole Telescopic Clothes Rack 15kg

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Dream Tent
Dream Tent

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hook Hanger
Hook Hanger

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Multi Purpose stainless steel rack
Multi Purpose stainless steel rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,700

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - New Roto 360° Drag all-in-one Sweeper
New Roto 360° Drag all-in-one Sweeper

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Electric sewing machine
Electric sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer sewing machine
Singer sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Electric Water Dispenser 02tap
Electric Water Dispenser 02tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,100

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser One Tap
Water Dispenser One Tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hand Pump Dispenser WD06
Hand Pump Dispenser WD06

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Desktop 03tap
Water Dispenser Desktop 03tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,400

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Standing 02WD
Water Dispenser Standing 02WD

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,999

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Standing 03WD
Water Dispenser Standing 03WD

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,999

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh Screen Door
Magic Mesh Screen Door

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 850

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser
Water Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,400

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hangers
Hangers

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water dispenser
Water dispenser

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 360° Rotating Magic Mop
360° Rotating Magic Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ZAPPLIGHT BUG ZAPPER
ZAPPLIGHT BUG ZAPPER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 899

දින 25
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Stand 3tap
Water Dispenser Stand 3tap

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

දින 28
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Aquaworks Standing
Water Dispenser Aquaworks Standing

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Standing E01
Water Dispenser Standing E01

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

දින 39
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Desktop E02
Water Dispenser Desktop E02

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,400

දින 39
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Desktop
Water Dispenser Desktop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,400

දින 40
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Aqua Stand Type
Water Dispenser Aqua Stand Type

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!