දැන්විම් 385 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-NEW GLASS TV STAND B
LIYARA-NEW GLASS TV STAND B

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-NEW MDF BLACK BOOK RACK
LIYARA-NEW MDF BLACK BOOK RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-NEW WOOD SHOE RACK
LIYARA-NEW WOOD SHOE RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,200

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-NEW WOOD HAT RACK
LIYARA-NEW WOOD HAT RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LIYARA – NEW STAINLESS SINK WITH FRAME
LIYARA – NEW STAINLESS SINK WITH FRAME

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-NEW DINING TABLE AND CHAIRS RED
LIYARA-NEW DINING TABLE AND CHAIRS RED

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

පැය 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - NEW TEAK CLOTHES RACK K
NEW TEAK CLOTHES RACK K

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-TEAK CLOTHS RACK G
LIYARA-TEAK CLOTHS RACK G

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,300

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA-NEW MDF WRITING TABLE XX
LIYARA-NEW MDF WRITING TABLE XX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,900

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Aluminum showcase
Aluminum showcase

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW OFFICE CUPBOARD NO.1 A
CAURO-NEW OFFICE CUPBOARD NO.1 A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,500

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - -NEW FABRIC SOFA AF
-NEW FABRIC SOFA AF

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW PHOENIX PRIME PLATE RACK
NEW PHOENIX PRIME PLATE RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,800

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW STEEL CUPBOARD 6 X 3 FEET q
CAURO-NEW STEEL CUPBOARD 6 X 3 FEET q

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,900

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW MELAMINE DRESSING TABLE W
NEW MELAMINE DRESSING TABLE W

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,999

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique six chairs.
Antique six chairs.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW FABRIC SOFA AD
NEW FABRIC SOFA AD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA – NEW FABRIC SOFA AC
LIYARA – NEW FABRIC SOFA AC

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW FABRIC SOFA AB
NEW FABRIC SOFA AB

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW PIYESTRA DINING TABLE 4 CHAIR B
NEW PIYESTRA DINING TABLE 4 CHAIR B

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,400

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW WRITING TABLE WITH RACK B
NEW WRITING TABLE WITH RACK B

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,750

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW MDF WRITING TABLE LARGE B
CAURO-NEW MDF WRITING TABLE LARGE B

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,100

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW ATTONIA BED
NEW ATTONIA BED

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,300

පැය 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW IRON CUPBOARD MELAMINE F
CAURO-NEW IRON CUPBOARD MELAMINE F

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW MELAMINE WRITING TABLE L A
CAURO-NEW MELAMINE WRITING TABLE L A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - NEW STEEL BED X
NEW STEEL BED X

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,600

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SOFA SET
SOFA SET

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

පැය 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!