දැන්විම් 384 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA – NEW GLASS DINING TABLE CHAIRS
LIYARA – NEW GLASS DINING TABLE CHAIRS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - H Model Lobby Chair
H Model Lobby Chair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

විනාඩි 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Box Model Lobby Chair
Box Model Lobby Chair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

විනාඩි 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Box Model Lobby Chair
Box Model Lobby Chair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

විනාඩි 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Box Model Lobby Chair
Box Model Lobby Chair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

විනාඩි 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cauro-New Mdf Book Self Large
Cauro-New Mdf Book Self Large

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,850

විනාඩි 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cauro-New Mdf Writing Table Large
Cauro-New Mdf Writing Table Large

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,100

විනාඩි 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW 4 CHAIRS GLASS DINING TABLE Q
CAURO-NEW 4 CHAIRS GLASS DINING TABLE Q

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

විනාඩි 30
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA – NEW MELAMINE BABY CUPBOARD
LIYARA – NEW MELAMINE BABY CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,200

විනාඩි 36
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - New Steel Office Cupboard 6 X 3 Q
New Steel Office Cupboard 6 X 3 Q

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

විනාඩි 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CAURO-NEW GASS TABLE WITH PLATE RACK A
CAURO-NEW GASS TABLE WITH PLATE RACK A

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

විනාඩි 38
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW STEEL CUPBOARD HURF 4 X 3
CAURO-NEW STEEL CUPBOARD HURF 4 X 3

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

විනාඩි 38
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW PIYESTRA BOOK CUPBOARD
CAURO-NEW PIYESTRA BOOK CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,800

විනාඩි 41
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW PIYESTRA LILY CUPBOARD G
CAURO-NEW PIYESTRA LILY CUPBOARD G

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Den-B Glass Top 4 Burner Gas Cooker
Den-B Glass Top 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,500

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - LIYARA – NEW MELAMINE BOOK RACK M
LIYARA – NEW MELAMINE BOOK RACK M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Corner sofa
Corner sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand
TV Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW POMIKA TABLE LARGE 6 x 3
CAURO-NEW POMIKA TABLE LARGE 6 x 3

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,800

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW STEEL CUPBOARD 5 X 2.5 A
CAURO-NEW STEEL CUPBOARD 5 X 2.5 A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,300

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO- NEW HURF FILLE CUPBOARD
CAURO- NEW HURF FILLE CUPBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,200

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CAURO-NEW MELAMINE MODERN IRON CUPBOARD A
CAURO-NEW MELAMINE MODERN IRON CUPBOARD A

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,850

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW STEEL BED
CAURO-NEW STEEL BED

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,600

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW MELAMINE WRITING TABLE L U
CAURO-NEW MELAMINE WRITING TABLE L U

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CAURO-NEW PIYESTRA MODERN CHAIR
CAURO-NEW PIYESTRA MODERN CHAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,399

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cauro-New Piyestra Dining Chair
Cauro-New Piyestra Dining Chair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 950

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!