වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 246 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Una Lee Mukku
Una Lee Mukku

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 27,500

පැය 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Cordless drill/driver
Cordless drill/driver

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

පැය 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Used gate Nawala
Used gate Nawala

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

පැය 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Sliding Gate`
Sliding Gate`

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 13,000

පැය 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Complete Window frame
Complete Window frame

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

පැය 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Timber Doors
Timber Doors

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom with Compressor
Paint Zoom with Compressor

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,499

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding Frame Set
Scaffolding Frame Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Sliding Gate
Sliding Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 29,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Electric roller gate
Electric roller gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Glass door lock
Glass door lock

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding plate
Scaffolding plate

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,250

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Fence mesh
Fence mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,750

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Lechg Tool Kit 37pc
Lechg Tool Kit 37pc

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,690

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Satalima | Shuttering For Sale
Satalima | Shuttering For Sale

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 200,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - PAINT ZOOM Sprayer Plus
PAINT ZOOM Sprayer Plus

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,499

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mini Tool Kit
Mini Tool Kit

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 490

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 45 Pcs Cordless Screwdriver
45 Pcs Cordless Screwdriver

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,600

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - PAINT ZOOM PROFESSIONAL SPRAYER
PAINT ZOOM PROFESSIONAL SPRAYER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,750

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Clay Fire Brick
Clay Fire Brick

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 22

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Aluminium door
Aluminium door

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 14,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Staircase railing
Staircase railing

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 12,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Steel Sliding Gate
Steel Sliding Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 17,500

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Sliding Gate - Bargain!!
Sliding Gate - Bargain!!

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 28,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Sprayer
Paint Zoom Sprayer

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,850

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!