වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser
Water Dispenser

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser With 7 Bottles
Water Dispenser With 7 Bottles

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mop and Broom Holder
Mop and Broom Holder

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,100

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Automatic Air Freshener Dispenser
Automatic Air Freshener Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,850

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Double Pole Clothes Hanger
Double Pole Clothes Hanger

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,399

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Basket
Basket

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 LAYER POWDER COATED CLOTH RACK
3 LAYER POWDER COATED CLOTH RACK

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,200

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Washing Powder Surf Excel Bulk
Washing Powder Surf Excel Bulk

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 75

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 tier clothes rack
3 tier clothes rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,499

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable Insect/Mosquito Swatter
Rechargeable Insect/Mosquito Swatter

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 950

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Soap Magic Automatic Dispenser
Soap Magic Automatic Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,249

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Steel bed & Metress
Steel bed & Metress

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine Singer brilliance 6180
Sewing Machine Singer brilliance 6180

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 57,000

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mosquito Killer
Mosquito Killer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 675

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - JA3-1 Rowestar Sawing Machine
JA3-1 Rowestar Sawing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,900

දින 24
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine Portable 2 Speed 4 in 1
Sewing Machine Portable 2 Speed 4 in 1

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,599

දින 39
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - New Wall Clock Replacement Machine
New Wall Clock Replacement Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300

දින 39
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Self Spray Mop with Micro Fiber Pad
Self Spray Mop with Micro Fiber Pad

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Ironing Board
Ironing Board

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,300

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Movable Type Universal Base
Movable Type Universal Base

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,199

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Sewing Machine 248 Model
Singer Sewing Machine 248 Model

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 43
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Uniliver Pureit Water filter
Uniliver Pureit Water filter

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

දින 46
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer sewing machine
Singer sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 48
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Purifier
Water Purifier

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,199

දින 51
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3D Wall Clock
3D Wall Clock

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,650

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!