වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Ironing Table
Ironing Table

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,250

පැය 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Towel Rack
Towel Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,950

පැය 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 -Tier Cloth Hanging Rack
3 -Tier Cloth Hanging Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,750

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Cloth Rack Foldable – Powder Coated
Cloth Rack Foldable – Powder Coated

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,250

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Cloth Rack Stainless Steel - Foldable
Cloth Rack Stainless Steel - Foldable

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 4 IN 1 MINI SEWING MACHINE WITH TABLE
4 IN 1 MINI SEWING MACHINE WITH TABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,250

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Laser Scissor (As seen on TV)
Laser Scissor (As seen on TV)

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SINGLE POLE CLOTH RACK
SINGLE POLE CLOTH RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,750

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Three Layer Clothe Rack Brandnew
Three Layer Clothe Rack Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,000

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Cover
Washing Machine Cover

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 650

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Ironing Board
Ironing Board

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,150

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Handheld Mini Sewing Machine
Handheld Mini Sewing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,050

දින 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Folding Clothes Dryer Rack
Folding Clothes Dryer Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,650

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - House cloth dryer
House cloth dryer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,750

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 Layer powder coated cloth rack
3 Layer powder coated cloth rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,100

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 LAYER POWDER COATED CLOTH RACK
3 LAYER POWDER COATED CLOTH RACK

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,100

දින 36
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Folding Clothes Dryer Rack
Folding Clothes Dryer Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,850

දින 36
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Double Pole Telescopic Clothe Rack
Double Pole Telescopic Clothe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 41
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Bright Mosquito Racket (Mosquito Bat)
Bright Mosquito Racket (Mosquito Bat)

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 950

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Multi Purpose 12 Stitch Sewing Machine
Multi Purpose 12 Stitch Sewing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 Layer Cloth Rack
3 Layer Cloth Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hot And Cool Water Filter Aquaworks
Hot And Cool Water Filter Aquaworks

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,900

දින 43
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Single Pole Cloth Rack Brand New
Single Pole Cloth Rack Brand New

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,999

දින 43
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Stand Brandnew
Washing Machine Stand Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 43
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Handy Stitch (HANDHELD SEWING MACHINE)
Handy Stitch (HANDHELD SEWING MACHINE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!