වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -Modern IRON CUPBOARD!
UNIQUE -Modern IRON CUPBOARD!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,900

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New IRON TABLE!
UNIQUE -New IRON TABLE!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,650

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New HS Iron Cupboard!
UNIQUE -New HS Iron Cupboard!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,900

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New Water Filter!
UNIQUE -New Water Filter!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,950

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New Folding Cloth DRYING RACK!
UNIQUE -New Folding Cloth DRYING RACK!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,450

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -Modern Half IRON CUPBOARDS!
UNIQUE -Modern Half IRON CUPBOARDS!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,700

දින 15
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New Melamine FULL IRON CUPBOARD!
UNIQUE -New Melamine FULL IRON CUPBOARD!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,900

දින 15
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -Folding Cloth DRYING RACK!
UNIQUE -Folding Cloth DRYING RACK!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,750

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New BUDGET IRON CUPBOARD!
UNIQUE -New BUDGET IRON CUPBOARD!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,200

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -PUREIT Classic Water Purifier!
UNIQUE -PUREIT Classic Water Purifier!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,400

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New HS OAK HALF IRON CUPBOARD!
UNIQUE -New HS OAK HALF IRON CUPBOARD!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,700

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water filter
Water filter

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Female connector - 6103
Female connector - 6103

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 47

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Quick connector - 6104
Quick connector - 6104

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 86

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine
Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - LIVPURE ALKALINE RO WATER FILTER
LIVPURE ALKALINE RO WATER FILTER

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 56,900

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - STEUART "DE LUXE" Sewing Machine
STEUART "DE LUXE" Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,900

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Plastic cloth hangers
Plastic cloth hangers

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16

දින 37
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Easy mop + cleaner device
Easy mop + cleaner device

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,350

දින 39
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine
Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 45
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer sewing machine
Singer sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 50
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -Modern IRON CUPBOARD!
UNIQUE -Modern IRON CUPBOARD!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,900

දින 55
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - UNIQUE -New HS Iron Cupboard!
UNIQUE -New HS Iron Cupboard!

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,900

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!