දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Union - 5017
Union - 5017

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 155

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Hacksaw Blade - 5008
Hacksaw Blade - 5008

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 12

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Cutting wheal - 5006
Cutting wheal - 5006

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 43

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Thread seal - 5003
Thread seal - 5003

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 18

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Bidet Head - 4113
Bidet Head - 4113

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 203

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Foot Valve -V35
Foot Valve -V35

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 220

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Liver Stop Valve - F8801
Liver Stop Valve - F8801

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 230

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Stop valve - No 2 -F8800
Stop valve - No 2 -F8800

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 200

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Diamond cutting wheal - 5021
Diamond cutting wheal - 5021

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 355

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Easy face cover for welders - 5030
Easy face cover for welders - 5030

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 635

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Multy Junction box - 5035
Multy Junction box - 5035

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Ball valve or Stop
Ball valve or Stop

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Door drill
Door drill

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - නිවසකින් ගලවන ලද පොල් පරාල
නිවසකින් ගලවන ලද පොල් පරාල

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 60

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Door Windows
Door Windows

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 110,000

දින 23
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Electrical tape
Electrical tape

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35

දින 26

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!