දැන්විම් 105 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කුරුණෑගල - Parana Ulu
Parana Ulu

කුරුණෑගල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20

විනාඩි 22
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කුරුණෑගල - Cooker
Cooker

කුරුණෑගල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,000

විනාඩි 40
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Sewing Machine - Singer
Sewing Machine - Singer

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Bunker Bed
Bunker Bed

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

පැය 12
නිවාස අලංකරණ-කුරුණෑගල - Wall Clock
Wall Clock

කුරුණෑගල, නිවාස අලංකරණ

රු 460

පැය 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කුරුණෑගල - Gas Lighter Gun
Gas Lighter Gun

කුරුණෑගල, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 999

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Kannadi Masa
Kannadi Masa

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dressing table
Dressing table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dressing table
Dressing table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dining Table
Dining Table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Juke Maching
Juke Maching

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa Set
Sofa Set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Stainless Steel Table
Stainless Steel Table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,000

දින 2
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Electric water pump
Electric water pump

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 3,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa set ( used )
Sofa set ( used )

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Branded Spring Matress
Branded Spring Matress

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Fabric Chair Set
Fabric Chair Set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 8
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Water pump - robin
Water pump - robin

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 22,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa Set
Sofa Set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 8
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Net House and Anthureyam Flowers
Net House and Anthureyam Flowers

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 150,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Imported sofa set
Imported sofa set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 700,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Pettagam
Pettagam

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 9
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Solex 1hp
Solex 1hp

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 10,500

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Water bottle handle
Water bottle handle

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Water dispensers & Bottle stands
Water dispensers & Bottle stands

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,350

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!