දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Line Water Filter
Line Water Filter

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Budry Hanging Scale - 50kg
Budry Hanging Scale - 50kg

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Quality Mosquito Nets
Quality Mosquito Nets

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Singer contessa sawing machine
Singer contessa sawing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 32,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Singer zig-zag Sewing machine 237.
Singer zig-zag Sewing machine 237.

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Zoje sewing machine
Zoje sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Brand new shoe rack 4 layer
Brand new shoe rack 4 layer

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,200

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sawing Machine(singer )
Sawing Machine(singer )

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing Machine
Sewing Machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Singer Machine
Singer Machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,500

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Line Water Filter
Line Water Filter

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,250

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Plastic Communion Set
Plastic Communion Set

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing Machine
Sewing Machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Ironing Cupboard
Ironing Cupboard

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Singer Machine
Singer Machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Singer Princess
Singer Princess

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 24
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Double Housing Line Water Filter
Double Housing Line Water Filter

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,950

දින 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Automatic Hand Dryer
Automatic Hand Dryer

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,950

දින 30
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Singer sewing machine
Singer sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing Machine
Sewing Machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 33
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - USHA SAWING MACHINE
USHA SAWING MACHINE

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,500

දින 45
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Oxifoam - Multi purpose detergent
Oxifoam - Multi purpose detergent

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,250

දින 48
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Singer sewing machine
Singer sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 50
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing machine
Sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 52
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing machine
Sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 52
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Broom sticks
Broom sticks

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 170

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!