දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing machine
Sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing machine
Sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 11,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Fasion sewing machine To Sell
Fasion sewing machine To Sell

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Broom sticks
Broom sticks

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 170

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - SINGER SEWING-MACHINE
SINGER SEWING-MACHINE

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,990

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - නිවසකට හෝ හෝටලයකට අවශ්‍ය උපකරණ
නිවසකට හෝ හෝටලයකට අවශ්‍ය උපකරණ

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing Machine
Sewing Machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing machine singer futura xl400
Sewing machine singer futura xl400

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 100,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing Machine
Sewing Machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing Machine Table.
Sewing Machine Table.

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,600

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Bosch Exxcel
Bosch Exxcel

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Line Water Filter
Line Water Filter

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,250

දින 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - ZigZag SEWING MACHINES
ZigZag SEWING MACHINES

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,500

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - SEWING MACHINE MOTOR
SEWING MACHINE MOTOR

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,300

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing mashine
Sewing mashine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,900

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Oxifoam - Multipurpose Detergent
Oxifoam - Multipurpose Detergent

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,250

දින 22
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Juki zoje machine
Juki zoje machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Steuart sewing machine
Steuart sewing machine

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,500

දින 25
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing machine baby over lock
Sewing machine baby over lock

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Stair cases/timber & iron
Stair cases/timber & iron

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

දින 33
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Stair cases / hand railing
Stair cases / hand railing

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Baby Courbet Large 5in1
Baby Courbet Large 5in1

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,000

දින 36
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Automatic Hand Dryer
Automatic Hand Dryer

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,950

දින 38
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - ANTIQUE water filter
ANTIQUE water filter

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 230,000

දින 38
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-නුවර - Sewing machine(Singer)
Sewing machine(Singer)

නුවර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!