දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Triple Brush Hurricane Spin Broom
Triple Brush Hurricane Spin Broom

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,695

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine
Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki Overlock Thread Japan
Juki Overlock Thread Japan

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 46,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Socks Keeper
Socks Keeper

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 380

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Hair Drying Cap Towel
Hair Drying Cap Towel

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 250

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine
Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 24,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Used Water Tank
Used Water Tank

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki Machine Ddl-8700 (japan)
Juki Machine Ddl-8700 (japan)

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - 3 Layer Clothes Hanger
3 Layer Clothes Hanger

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,200

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - 10 Layer Shoe Rack
10 Layer Shoe Rack

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,550

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Healthy Spray Mop
Healthy Spray Mop

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Multipurpose Shelving
Multipurpose Shelving

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 499

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Zoje Machine
Zoje Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 27,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Air-O-Dry
Air-O-Dry

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,400

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Magic Mesh
Magic Mesh

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 999

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine (Singer Zig Zag 974N)
Sewing Machine (Singer Zig Zag 974N)

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 29,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - MOVABLE BASE
MOVABLE BASE

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,450

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Wall Glass Cleaner
Wall Glass Cleaner

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 180

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine
Sewing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,850

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer 1191D - Industrial Sewing Machine (Heavy Duty)
Singer 1191D - Industrial Sewing Machine (Heavy Duty)

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 23,500

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Good for after service
Good for after service

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Broom Holder
Broom Holder

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - FLAT MOP
FLAT MOP

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Double Pole Rack
Double Pole Rack

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Household Sewing Machine
Household Sewing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,999

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!