දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - SEWING MACHINE
SEWING MACHINE

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,950

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Cloth Cutter Machine
Cloth Cutter Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,500

පැය 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Unilever Pure it
Unilever Pure it

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

පැය 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Multipurpose Shelving
Multipurpose Shelving

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 590

පැය 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Broom Holder
Broom Holder

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,350

පැය 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Pest Reject - Repels Harmful Insects
Pest Reject - Repels Harmful Insects

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Activated Carbon Filter Pack
Activated Carbon Filter Pack

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 390

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Paint Zoom Sprayer
Paint Zoom Sprayer

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,750

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - USB Powered Wooden LED Alarm Clock
USB Powered Wooden LED Alarm Clock

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,490

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Mini Fridge Compact Cooler/Warmer
Mini Fridge Compact Cooler/Warmer

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Fridge& Washing Machine Movable Stand
Fridge& Washing Machine Movable Stand

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,250

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Zoje juki machine
Zoje juki machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Hands Free Sensor Magic Soap Dispenser
Hands Free Sensor Magic Soap Dispenser

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,399

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Wall Glass Cleaner
Wall Glass Cleaner

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 180

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Padlock - Pegasus machine
Padlock - Pegasus machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 70,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Hi-Tech Ceramic Cartridge Water Purifier
Hi-Tech Ceramic Cartridge Water Purifier

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,050

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Plastic brooms
Plastic brooms

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 95

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer machine
Singer machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Wall Rack
Wall Rack

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 450

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Double Pole Rack
Double Pole Rack

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - FLAT MOP
FLAT MOP

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,400

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Wall clock
Wall clock

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,700

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Water DispenserH
Water DispenserH

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Weber Q300 BBQ gas Grill Burner
Weber Q300 BBQ gas Grill Burner

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 50,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing machine
Sewing machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!