දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Ornamental Clock
Ornamental Clock

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,000

පැය 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Cream Cleaner
Cream Cleaner

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 480

පැය 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Zig Zag Contessa
Singer Zig Zag Contessa

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,000

පැය 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Swing machine
Swing machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 42,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki machine
Juki machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Bioion® Automatic Air Freshener
Bioion® Automatic Air Freshener

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,750

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - SINGER ZOJE SWING MACHINE
SINGER ZOJE SWING MACHINE

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Electrical machine - Singer 9200
Electrical machine - Singer 9200

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 26,500

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Cotessa sewing machine
Singer Cotessa sewing machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - ලාම්පු ආවරණ විකිණීමට
ලාම්පු ආවරණ විකිණීමට

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,900

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer embroidery machine 9200
Singer embroidery machine 9200

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 26,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Brooms
Brooms

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 90

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki machine
Juki machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 24,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Machine
Singer Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Homepure Water Filter
Homepure Water Filter

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Robot Automatic Vacuum Cleaner
Robot Automatic Vacuum Cleaner

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Machine
Singer Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - සබන් කුඩු
සබන් කුඩු

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 110

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Zig Zag sewing Machine
Singer Zig Zag sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 32,000

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer sewing Machine
Singer sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - JUKI Machine
JUKI Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 26,500

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Cloth Rack
Cloth Rack

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Gas Cylinder Mover
Gas Cylinder Mover

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer zone machine
Singer zone machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 23,000

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Raincoat
Raincoat

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 980

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!