දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Fridge& Washing Machine Movable Stand
Fridge& Washing Machine Movable Stand

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,995

පැය 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Broom Holder
Broom Holder

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,350

පැය 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing machine electric
Sewing machine electric

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

පැය 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki Machine
Juki Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Swing Machine
Swing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Hands Sensor Magic Soap Dispenser
Hands Sensor Magic Soap Dispenser

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,350

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - 3 Layer Clothes Hanger
3 Layer Clothes Hanger

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,200

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Shoe Cabinet
Shoe Cabinet

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,950

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Magic Mesh
Magic Mesh

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 999

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Air-O-Dry
Air-O-Dry

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,950

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Document Destroyer
Document Destroyer

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Hi-Tech Ceramic Cartridge Water Purifier
Hi-Tech Ceramic Cartridge Water Purifier

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,050

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine
Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Big Metal box
Big Metal box

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Wall Glass Cleaner
Wall Glass Cleaner

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 180

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Healthy Spray Mop
Healthy Spray Mop

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Household Sewing Machine
Household Sewing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,750

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine
Sewing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,950

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Hand Water Pump
Hand Water Pump

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - SINGER ZIGZAG MACHINE
SINGER ZIGZAG MACHINE

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - FLAT MOP
FLAT MOP

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,400

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Double Pole Rack
Double Pole Rack

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Washing soaps
Washing soaps

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - MOVABLE BASE
MOVABLE BASE

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,450

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine Singer
Sewing Machine Singer

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!