දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - ZOJE SEWING MACHINE
ZOJE SEWING MACHINE

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Owen For Sale in Seeduwa
Owen For Sale in Seeduwa

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 55,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - JUKI MACHINE
JUKI MACHINE

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - මහණ මැසින්
මහණ මැසින්

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - අමනෝ ගේට්ටුව
අමනෝ ගේට්ටුව

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Janome Sewing Machine
Janome Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer machine
Singer machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Sewing Machine (single stich)
Singer Sewing Machine (single stich)

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer machine
Singer machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 22,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Automatic Air Freshner
Automatic Air Freshner

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,900

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing machine
Sewing machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine
Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 13,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Four way Steel Cloth Rack
Four way Steel Cloth Rack

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,500

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki machine
Juki machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Magic Towels - Wearable
Magic Towels - Wearable

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 900

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Cloth / Textile Hangers (Skirt/Pant)
Cloth / Textile Hangers (Skirt/Pant)

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Cloth / Textile Hangers
Cloth / Textile Hangers

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Glass hooks
Glass hooks

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 120

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Hand operated drinking water pump
Hand operated drinking water pump

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sunstar machine
Sunstar machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Curtons for windows and doors
Curtons for windows and doors

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 47,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Home Pure Or Water Filter
Home Pure Or Water Filter

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer sewing machine
Singer sewing machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,500

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Sewing Machine
Singer Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Electrical Sewing Machine
Singer Electrical Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!