වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 1,366 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA assignments & dissertation work
MBA assignments & dissertation work

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment & dissertation help
Assignment & dissertation help

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - TEACHERS' TRAINING
TEACHERS' TRAINING

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 750

විනාඩි 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge Exams for children and teens
Cambridge Exams for children and teens

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

විනාඩි 16
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Dissertation & assignment assistance
Dissertation & assignment assistance

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment assistance with Easy Essay
Assignment assistance with Easy Essay

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Lets Talk English with Mr.Nuwan
Lets Talk English with Mr.Nuwan

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

පැය 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Individual Spoken English with Mr.Nuwan
Individual Spoken English with Mr.Nuwan

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

පැය 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Develop your Skills of Speak in English
Develop your Skills of Speak in English

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

පැය 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study In Greece
Study In Greece

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 850,000

පැය 2
A/L Accounting and O/L Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - 1Online Spoken English Course -Live Apps
1Online Spoken English Course -Live Apps

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

පැය 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignments dissertation assistance
Assignments dissertation assistance

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment Writing
Assignment Writing

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT class tuition Grade
MATHS - iCT class tuition Grade

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 5
පෙළ පොත්-කොළඹ - Encyclopedia Series
Encyclopedia Series

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 30,000

පැය 6
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Peach Tree Accounting Course
Peach Tree Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,500

පැය 6
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Solid Works Course
Solid Works Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

පැය 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L CHEMISTRY
A/L CHEMISTRY

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

පැය 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment & dissertation help
Assignment & dissertation help

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - PROFESSIONAL WRITER (THESIS/ASSIGNMENTS)
PROFESSIONAL WRITER (THESIS/ASSIGNMENTS)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,600

පැය 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Tuition- Grade 6kr-11
MATHS class -Tuition- Grade 6kr-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -Tuition- Grade 6^d-11jh🔒
SCIENCE class -Tuition- Grade 6^d-11jh🔒

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -individual- Teacher
ICT class -individual- Teacher

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 10
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,500

පැය 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Computerized Accounting
Advanced Computerized Accounting

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

පැය 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Information Technology
Diploma in Information Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 19,000

පැය 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!