දැන්විම් 473 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment, dissertation guidance
Assignment, dissertation guidance

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT Home Visit Grade 6h-13p
MATHS - iCT Home Visit Grade 6h-13p

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Help for assignment & dissertation
Help for assignment & dissertation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment & dissertation writing
Assignment & dissertation writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6g^-11📕
MATHS class- Home Visit - Grade 6g^-11📕

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 1 යි
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class - Home Visit Grade 6-13m^💻
ICT class - Home Visit Grade 6-13m^💻

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 1 යි
Cambridge Syllabus Grades 1-7

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

පැය 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Custom written assignment & dissertation
Custom written assignment & dissertation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- English medium
MATHS class- English medium

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Support with assignments & dissertations
Support with assignments & dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MONEY BACK IELTS
MONEY BACK IELTS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 58,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Outsourcing assignments & dissertations
Outsourcing assignments & dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Home Visit- Grade 6-13c
ICT class -Home Visit- Grade 6-13c

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-Home Visit-Grade 6-11c^🏀
SCIENCE class-Home Visit-Grade 6-11c^🏀

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 5
ICT/Software Programming (lady lecturer)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

පැය 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS EXPRESS (ACADEMIC/GENERAL)
IELTS EXPRESS (ACADEMIC/GENERAL)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 20,000

පැය 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - PTE PREPARATION CLASSES
PTE PREPARATION CLASSES

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 25,000

පැය 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS + GRAMMAR
IELTS + GRAMMAR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 40,000

පැය 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS TEST VENUE
IELTS TEST VENUE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 23,800

පැය 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment , dissertation outsource
Assignment , dissertation outsource

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

පැය 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Help with dissertations and assignments
Help with dissertations and assignments

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Logic Classes for English Medium
Logic Classes for English Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

පැය 9
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment & dissertation help
Assignment & dissertation help

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment & dissertation support
Assignment & dissertation support

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA assignments & dissertation work
MBA assignments & dissertation work

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT SCIENCE class HomeVisit^
MATHS - iCT SCIENCE class HomeVisit^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 11
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Outsourcing assignments & dissertations
Outsourcing assignments & dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!