වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project Primavera Course
Ms Project Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Diploma in Information Technology
Advanced Diploma in Information Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - DIPLOMA IN CONSTRUCTION MANAGEMENT
DIPLOMA IN CONSTRUCTION MANAGEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,100,000

දින 3
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advance English
Advance English

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,000

දින 3
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Bachelor of Hospitality and tourism
Bachelor of Hospitality and tourism

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Accounting & finance
Master of Accounting & finance

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - CCNA v3 R&S in SINHALA or ENGLISH CISCO @ CISLANKA
CCNA v3 R&S in SINHALA or ENGLISH CISCO @ CISLANKA

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 19,500

දින 8
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto CAD Individual Course available
Auto CAD Individual Course available

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 20,000

දින 10
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Architecture (Home visit) Class
Revit Architecture (Home visit) Class

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 50,000

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - ICT & Job Oriented Courses leading to UK US Qualifications
ICT & Job Oriented Courses leading to UK US Qualifications

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,500

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - AutoCAD Class (HOME VISIT)
AutoCAD Class (HOME VISIT)

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 50,000

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit MEP
Revit MEP

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 18,500

දින 18
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - CCNA v3 (200-125) :Individual or Group
CCNA v3 (200-125) :Individual or Group

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

දින 21
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Architecture Course
Revit Architecture Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 13,000

දින 21
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS
STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 50,000

දින 23
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 18,500

දින 23
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Word Press Course
Word Press Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 23
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Digital Marketing
Digital Marketing

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

දින 23
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Grab your HND and PGD in short time TO THE NEXT LEVEL
Grab your HND and PGD in short time TO THE NEXT LEVEL

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,800

දින 24
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project Primavera Course
Ms Project Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 8,500

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Video Editing Course
Video Editing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,700

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Designing Course
Web Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,750

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering Course
Software Engineering Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad (2018) 2D / 3D Course
Auto Cad (2018) 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,250

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,750

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - SPSS Course
SPSS Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,500

දින 38
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Adv. Dip. in Network Security
Adv. Dip. in Network Security

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!