දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Computer Course
Computer Course

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Spoken English with Grammar
Spoken English with Grammar

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Education
Education

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,200

දින 5
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Java programming for University students
Java programming for University students

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,200

දින 7
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - CIMA PRIVATE CLASSES
CIMA PRIVATE CLASSES

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,000

දින 13
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Grade 6 Diploma Teaching Course
Grade 6 Diploma Teaching Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

දින 18
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Nursery Diploma Course
Nursery Diploma Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

දින 19
Student Coaching

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,500

දින 20
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Structure Course
Revit Structure Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 16,500

දින 24
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit MEP Course
Revit MEP Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 16,500

දින 24
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Writing Assignments (MBA, CIM, SLIM)
Writing Assignments (MBA, CIM, SLIM)

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 24
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - CISCO CCNA R&S 200-125 at CISLANKA
CISCO CCNA R&S 200-125 at CISLANKA

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 19,500

දින 25
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Architecture Course
Revit Architecture Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 26
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Biology AL main reading books
Biology AL main reading books

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,000

දින 27
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS
STUDY POSTGRADUATE IN BUSINESS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 50,000

දින 28
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Multimedia
Diploma in Multimedia

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 18,500

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - WordPress Course
WordPress Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - IELTS
IELTS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 30
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Video Editing Course
Video Editing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,700

දින 35
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Ms Project & Primavera Course
Ms Project & Primavera Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,900

දින 35
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering Course
Software Engineering Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

දින 35
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web Designing Course
Web Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,250

දින 35
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Auto Cad 2D / 3D Course
Auto Cad 2D / 3D Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 35
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Graphic Designing Course
Graphic Designing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,750

දින 35
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - MBA/HND Assignment Writing services
MBA/HND Assignment Writing services

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

දින 37
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Maths assignment help
Maths assignment help

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

දින 42
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Certificate of Business Management
Certificate of Business Management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!