දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Study in JAPAN - NAT5 Classes Started!
Study in JAPAN - NAT5 Classes Started!

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Java/J2EE Frameworks/Android
Java/J2EE Frameworks/Android

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Computerized Accounting Course
Advanced Computerized Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Solid Works Course
Solid Works Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 7,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Information Technology
Diploma in Information Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 19,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Quick Book 2018 Accounting Course
Quick Book 2018 Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Tally ERP Course
Tally ERP Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - 3D Max
3D Max

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advance Excel Training for Professionals
Advance Excel Training for Professionals

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 1
Assignments Writing

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY IN NEW ZEALAND
STUDY IN NEW ZEALAND

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,550,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - STUDY ABROAD CANADA
STUDY ABROAD CANADA

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,000,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Study in JAPAN - NAT5 Classes Started!
Study in JAPAN - NAT5 Classes Started!

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 30,000

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Cambridge O Level
Cambridge O Level

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,250

දින 5
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - FINACIAL SPONSORSIPS/OTHER DOCUMENTATION
FINACIAL SPONSORSIPS/OTHER DOCUMENTATION

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,500

දින 7
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Bachelor of Hospitality and tourism
Bachelor of Hospitality and tourism

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Accounting & finance
Master of Accounting & finance

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 11
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Dip childhood education
Dip childhood education

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 12
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Dip. Agribusiness Management
Dip. Agribusiness Management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 12
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma of Nursing
Diploma of Nursing

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 12
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Adv.Dip of Applied Fashion Design
Adv.Dip of Applied Fashion Design

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 12
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Get qualified in Civil Engineering
Get qualified in Civil Engineering

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 100

දින 14
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Assessment Writer MBA/HND/MSC/SLIM/QS
Assessment Writer MBA/HND/MSC/SLIM/QS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,500

දින 18
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web site development classes
Web site development classes

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,500

දින 24
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - External Degrees (Sinhala Medium)
External Degrees (Sinhala Medium)

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,500

දින 26
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Revit Structure
Revit Structure

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 16,500

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!