දැන්විම් 153 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS at your HOME 4-A/L
MATHS at your HOME 4-A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Screen Printing Course
Screen Printing Course

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology / Human Bio - London O/L
Biology / Human Bio - London O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science & Maths grades 5 to 8
Science & Maths grades 5 to 8

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

පැය 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment
Assignment

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 770

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Grade 6-13/ Home Visit - group class^
iCT class -Grade 6-13/ Home Visit - group class^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Marketing assignment
Marketing assignment

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Autocad Class
Autocad Class

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 20,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Academic Assignment Writers
Academic Assignment Writers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,300

දින 1
Maths & Tamil Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Write my Assignment
Write my Assignment

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,100

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment Writing Support
Assignment Writing Support

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,350

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Home Visit 4-O/l
Maths Home Visit 4-O/l

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mechanics(M1/M2/M3)
Mechanics(M1/M2/M3)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICt Class - Grade 6-13 / Home Visit Tuition Group
ICt Class - Grade 6-13 / Home Visit Tuition Group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
Maths english tamil home visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 4
පෙළ පොත්-කොළඹ - Sri Lankan Labour Law Book
Sri Lankan Labour Law Book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 350

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS at your HOME 4-A/L
MATHS at your HOME 4-A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition - Grade 6-11c
SCIENCE class- Tuition - Grade 6-11c

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research dissertation models
Research dissertation models

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Marketing assignment model answers
Marketing assignment model answers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research Method Assignments
Research Method Assignments

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics(IGCSE/IAL)-Cambridge/Edexcel
Physics(IGCSE/IAL)-Cambridge/Edexcel

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Management theories and modelling
Management theories and modelling

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^ Group class
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^ Group class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT Class -Home Visit- Grade 6-13^ Group
ICT Class -Home Visit- Grade 6-13^ Group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^ Group class
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^ Group class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!