දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Engineering Classes - Arduino, IOT, RPI
Engineering Classes - Arduino, IOT, RPI

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1,000

දින 13
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Diploma In Hair Dressing NVQ L4
Diploma In Hair Dressing NVQ L4

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

දින 17
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Personal Grooming
Personal Grooming

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

දින 17
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Diploma In Nail Technology
Diploma In Nail Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 1

දින 17
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Eye Lash Extensions
Eye Lash Extensions

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 17
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Diploma In Beauty Therapy NVQ L4
Diploma In Beauty Therapy NVQ L4

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 90,000

දින 17
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Cake Baking & Decoration Training Class
Cake Baking & Decoration Training Class

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 19
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Sewing Classes
Sewing Classes

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 2,000

දින 37
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Eye Lash Extensions
Eye Lash Extensions

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 37
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Hair cut & Setting Short course
Hair cut & Setting Short course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 30,000

දින 37
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Advance Hair style Technique
Advance Hair style Technique

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 9,500

දින 37
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Phone repair course
Phone repair course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 7,990

දින 41
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Aari Embroidery Work classes
Aari Embroidery Work classes

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 25,000

දින 44
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Computer Hardware Course
Computer Hardware Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,500

දින 51
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Hair dressing & Beauty therapy Diploma
Hair dressing & Beauty therapy Diploma

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

දින 55
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Diploma In Nail Technology
Diploma In Nail Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

දින 57
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - LCD/LED TV Repair course
LCD/LED TV Repair course

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 4,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!