දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Complete Ielts Writing
Complete Ielts Writing

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Complete Ielts Writing
Complete Ielts Writing

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT O/L London syllabus
ICT O/L London syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics O/L London Syllabus
Mathematics O/L London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting / BS Economics London syllabus
Accounting / BS Economics London syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Core Mathematics A/L London Syllabus
Core Mathematics A/L London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Statistics A/L London Syllabus
Statistics A/L London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English
Spoken English

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Combined Mathematics
A/L Combined Mathematics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel A/l Accounting, B/S, Economics
Edexcel A/l Accounting, B/S, Economics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 15
පෙළ පොත්-කොළඹ - AS and Alevel Person Chemistry tbks
AS and Alevel Person Chemistry tbks

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 6,500

දින 15
පෙළ පොත්-කොළඹ - AS and Alevel Core maths
AS and Alevel Core maths

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 7,000

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Primary Tuition (Sinhala Medium)
Primary Tuition (Sinhala Medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Mathematics Revision Edexcel
O/L Mathematics Revision Edexcel

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class 6 - 7-8 Edexcel & Cambridge
ICT class 6 - 7-8 Edexcel & Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics 6-7-8 Edexcel and Cambridge
Mathematics 6-7-8 Edexcel and Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics O/L Edexcel | Cambridge
Mathematics O/L Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies A/L Edexcel | Cambridge
Business Studies A/L Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mechanics Edexcel & Cambridge
Mechanics Edexcel & Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Further Pure Mathematics
A/L Further Pure Mathematics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Economics Edexcel | Cambridge
A/L Economics Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting Edexcel | Cambridge
A/L Accounting Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L ICT Edexcel | Cambridge
O/L ICT Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel | Cambride O/L Economics
Edexcel | Cambride O/L Economics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel | Cambridge O/L Business Studies
Edexcel | Cambridge O/L Business Studies

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 23
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Japanese Classes
Japanese Classes

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!