දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - London A/L Economics
London A/L Economics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - London A/L Further pure Mathematics
London A/L Further pure Mathematics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - London O/L ICT
London O/L ICT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 5
London O/L Economics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - London A/L Commerce subjects
London A/L Commerce subjects

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - London A/L Statistics
London A/L Statistics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
පෙළ පොත්-කොළඹ - MATHEMATICS, CHEMISTRY, and Physics AS /ALEVEL TEXT BOOKS
MATHEMATICS, CHEMISTRY, and Physics AS /ALEVEL TEXT BOOKS

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 16,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Core Mathematics London A/L
Core Mathematics London A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 7
Accounting London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT O/L London syllabus
ICT O/L London syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies London Syllabus
Business Studies London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics O/L Edexcel | Cambridge
Mathematics O/L Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11/ Home Visit group class
MATHS class- Grade 6-11/ Home Visit group class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - Grade 6-13/ Home Visit group
iCT class - Grade 6-13/ Home Visit group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - group class^
SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - group class^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting & O/L Commerce
A/L Accounting & O/L Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Home Visit- Grade 6-13d^📞🥅
iCT class -Home Visit- Grade 6-13d^📞🥅

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Home Visit- Grade 6-11p^
SCIENCE class- Home Visit- Grade 6-11p^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science - Maths Tuition in Bellanvila
Science - Maths Tuition in Bellanvila

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - GRADE 6-11(SINHALA MEDIUM)(INDIVIDUAL-GROUP)(COLOMBO DISTRICT)
MATHS - GRADE 6-11(SINHALA MEDIUM)(INDIVIDUAL-GROUP)(COLOMBO DISTRICT)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 26
Sinhala & Political Science Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics O/L Edexcel | Cambridge
Economics O/L Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies Edexcel Cambridge O/L
Business Studies Edexcel Cambridge O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting Edexcel Cambridge O/L
Accounting Edexcel Cambridge O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics AS and AL
Economics AS and AL

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!