වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 687 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - LOCAL A/L - GENERAL ENGLISH CLASSES
LOCAL A/L - GENERAL ENGLISH CLASSES

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Chemistry
A/L Chemistry

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L O/L Geography classes
A/L O/L Geography classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 1 යි
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 6-11y^🎶
MATHS class- Home Visit -Grade 6-11y^🎶

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-Grade 6-11q^🥕
SCIENCE class-individual-Grade 6-11q^🥕

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 6-13n^↕️
iCT class- Home Visit -Grade 6-13n^↕️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting by Chartered Accountant
Accounting by Chartered Accountant

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L O/L ACCOUNTING BS ECON
A/L O/L ACCOUNTING BS ECON

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE Class- Tution -Grade 6-11v^📼
SCIENCE Class- Tution -Grade 6-11v^📼

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class-Home Visit-Grade 6-13b
ICT class-Home Visit-Grade 6-13b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English for children
English for children

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L-SINHALA-REVISION -2018
O/L-SINHALA-REVISION -2018

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
Sinhala Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Elocution
Elocution

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge Young Learners English Exams
Cambridge Young Learners English Exams

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 10,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11q^🏆
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11q^🏆

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Home Visit -Grade 6-13p
ICT class- Home Visit -Grade 6-13p

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting ,B /S, Economics Class
Accounting ,B /S, Economics Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 1
London & Local O'level Accountancy

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths classes for grade 6-11
Maths classes for grade 6-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel Cambridge G6-A/L Chem, Bio, Sc
Edexcel Cambridge G6-A/L Chem, Bio, Sc

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 900

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 6-11v
MATHS class- Home Visit -Grade 6-11v

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11b
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 6-13n^🔅
iCT class- Home Visit -Grade 6-13n^🔅

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade "6-11N🍂*
MATHS class- Home Visit -Grade "6-11N🍂*

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!