වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 583 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science/ Maths Tuition Classes
Science/ Maths Tuition Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L PHYSICS ONLINE/HOME VISITS
A/L PHYSICS ONLINE/HOME VISITS

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting & Economics-Theory and Paper
Accounting & Economics-Theory and Paper

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - Home Visit -Grade6b-11c^
MATHS class - Home Visit -Grade6b-11c^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -Home Visit-Grade 6c^-11
SCIENCE class -Home Visit-Grade 6c^-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Home Visit- Grade 6a^-13
ICT class -Home Visit- Grade 6a^-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths & Science Home Visits
Maths & Science Home Visits

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chinese Language Classes
Chinese Language Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Tuition- Grade 6u-11^↪️d
MATHS class -Tuition- Grade 6u-11^↪️d

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -Home Visit-Grade6r^-11k🕧
SCIENCE class -Home Visit-Grade6r^-11k🕧

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 10
Mathematics tuition - Cambridge/ Edexcel

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

පැය 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Advanced Level -18Revision📘
ICT class- Advanced Level -18Revision📘

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Home Visit- Grade 6j-11↩️b
MATHS class -Home Visit- Grade 6j-11↩️b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French classes for A/Ls
French classes for A/Ls

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge AS Physics Practical Classes
Cambridge AS Physics Practical Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Home Visit -Grade6r11^🗞️
SCIENCE class- Home Visit -Grade6r11^🗞️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - Tuition Grade 6d-11u^➡️
MATHS class - Tuition Grade 6d-11u^➡️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -individual- Teacher-6h-11c^🕥
ICT class -individual- Teacher-6h-11c^🕥

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - FRENCH & ENGLISH FOR KIDS O/Ls
FRENCH & ENGLISH FOR KIDS O/Ls

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Home Visit - Grade 6-13.n1^💮
ICT class- Home Visit - Grade 6-13.n1^💮

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - English Medium -6h^-11⬆️
MATHS class - English Medium -6h^-11⬆️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- individual -Grade 6^10hⓂ
SCIENCE class- individual -Grade 6^10hⓂ

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade m6^-11
MATHS class- Home Visit -Grade m6^-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Tuition- Grade 6d^-13👀g^
ICT class -Tuition- Grade 6d^-13👀g^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Tuition- Grade 6j^-13^💻u
ICT class -Tuition- Grade 6j^-13^💻u

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - History home visit classes
History home visit classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - English medium 6d^11🗒️^
MATHS class - English medium 6d^11🗒️^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!