වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 650 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes Cambridge & Local
English Classes Cambridge & Local

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class - Home Visit- Grade 6-13
ICT class - Home Visit- Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class - HomeVisit Grade 6-11
SCIENCE class - HomeVisit Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Local/Cambridge O/L Mathematics classes
Local/Cambridge O/L Mathematics classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 5 - 8 Science & Maths
Grade 5 - 8 Science & Maths

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

English and Maths Year 1-6

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes Cambridge & Local
English Classes Cambridge & Local

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Home Visit- 6-13
ICT class -Home Visit- 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths-London A/L C12/C34; P1-P3; FP1-3
Maths-London A/L C12/C34; P1-P3; FP1-3

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chemistry (Ed Excel/Cambridge)
Chemistry (Ed Excel/Cambridge)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - 🥇 6-11^🥇
MATHS class- Home Visit - 🥇 6-11^🥇

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- HomeVisit - 6-11d
SCIENCE class- HomeVisit - 6-11d

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Home Visit- Grade 6-13^⚽️d
ICT class -Home Visit- Grade 6-13^⚽️d

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^🏇h
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^🏇h

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths, Science and Ict Classes
Maths, Science and Ict Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Human Biology-London O/L
Human Biology-London O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Tuition-Home Visit
English Tuition-Home Visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 2
Home Visit Maths & Computer classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Home Visit- Grade 6-13
ICT class -Home Visit- Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^g
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^g

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
STARTERS, MOVERS & FLYERS

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English for kids
Spoken English for kids

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!