වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 776 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT Home Visit GRADE 6-13
MATHS - iCT Home Visit GRADE 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tuition for Students From Grade 1 to 10
Tuition for Students From Grade 1 to 10

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
GCSE Chemistry and Science classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

පැය 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit Grade 6-11
MATHS class- Home Visit Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken & grammar for primary
Spoken & grammar for primary

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13h^🥇
MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13h^🥇

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)
Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit Grade 6g-11k🍉^
MATHS class- Home Visit Grade 6g-11k🍉^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13 🍊g^
MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13 🍊g^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE -Home Visit Class
SCIENCE -Home Visit Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 9
Western Music classes (school syllabus)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

පැය 10
Elocution/English

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

පැය 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit-Grade 6q-11^c
MATHS class- Home Visit-Grade 6q-11^c

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT Class - Individual
ICT Class - Individual

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT Home Visit GRADE 6-13
MATHS - iCT Home Visit GRADE 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Western Music Theory for O/L 2018
Western Music Theory for O/L 2018

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit Grade g6-11
MATHS class- Home Visit Grade g6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English class
English class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class - individual Grade 6-13m
ICT class - individual Grade 6-13m

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - Home Visit Grade 6-11g
MATHS class - Home Visit Grade 6-11g

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Tuition - Grade 6d-11g^🍵^
MATHS class- Tuition - Grade 6d-11g^🍵^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tuition for Students From Grade 1 to 10
Tuition for Students From Grade 1 to 10

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Quick Revision for O/L 2018
Quick Revision for O/L 2018

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Further Pure Maths (Cambridge/Edexcel)
Further Pure Maths (Cambridge/Edexcel)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT Home Visit Grade 6-13
MATHS - iCT Home Visit Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!