දැන්විම් 144 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS Speedy Course
IELTS Speedy Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - java/j2ee frameworks/android
java/j2ee frameworks/android

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 24,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - HND I BSC MBA Assignment Writing
HND I BSC MBA Assignment Writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

පැය 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS Academic and General
IELTS Academic and General

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 600

පැය 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - TEACHERS' TRAINING
TEACHERS' TRAINING

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 750

පැය 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English for adults and children
Spoken English for adults and children

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Best Quality Assignments
Best Quality Assignments

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment Writing MBA
Assignment Writing MBA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Tuition class^ 6-11
MATHS class- Tuition class^ 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Tuition - Grade 6-13
iCT class -Tuition - Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class^- tuition - Grade 6-11
SCIENCE class^- tuition - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - PTE (academic / General )
PTE (academic / General )

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 12,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English for children
English for children

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Plagiarism Free Assignment Writing
Plagiarism Free Assignment Writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,900

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS Speedy Course
IELTS Speedy Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 750

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS Corrections
IELTS Corrections

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 200

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Literature O/L, A/L
English Literature O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS individually
IELTS individually

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 48,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignments and Dissertations
Assignments and Dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,990

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - tuition -class 6-13^🎯
iCT class - tuition -class 6-13^🎯

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - The New Way to Take Ielts
The New Way to Take Ielts

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 48,000

දින 5
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advance English
Advance English

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - tuition- Grade 6-13
iCT class - tuition- Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
Chinese Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- tuition - Grade 6-11d
SCIENCE class- tuition - Grade 6-11d

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class - tuition Grade 6 13
ICT class - tuition Grade 6 13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class - tuition g2019 6-11
SCIENCE class - tuition g2019 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!