දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Accounting & Business Studies
O/L Accounting & Business Studies

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering
Software Engineering

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 24,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 5- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 5- O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

විනාඩි 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Master's Level Research/Dissertation
Master's Level Research/Dissertation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Study in Australia @ Torrens University
Study in Australia @ Torrens University

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Civil engineering site management
Civil engineering site management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Hospitality tourism management
Hospitality tourism management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Quick Book 2018 Accounting Course
Quick Book 2018 Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,500

පැය 3
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Tally ERP Course
Tally ERP Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,500

පැය 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Dip.accounting
Dip.accounting

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

පැය 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Adv. Dip.Graphic,Media & Communication
Adv. Dip.Graphic,Media & Communication

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Childhood pathway education dip
Childhood pathway education dip

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Accounting & Business Studies
O/L Accounting & Business Studies

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Degree in biomedical engineering
Degree in biomedical engineering

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma of nursing pathway to bachelors
Diploma of nursing pathway to bachelors

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study computer Games
Study computer Games

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of commerce
Master of commerce

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 2
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - BUSINESS ANALYTICS
BUSINESS ANALYTICS

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 2
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Social work
Master of Social work

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research/Dissertation For MBA
Research/Dissertation For MBA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY, WORK & LIVE IN ABROAD
STUDY, WORK & LIVE IN ABROAD

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study In Malaysia
Study In Malaysia

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study in Australia
Study in Australia

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Combined, Engineering Maths
Combined, Engineering Maths

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study in Australia @ Torrens University
Study in Australia @ Torrens University

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research/Dissertation Writing Services
Research/Dissertation Writing Services

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 10
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Academic Research Guider & Writer
Academic Research Guider & Writer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!