දැන්විම් 64 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDIES IN EUROPE
STUDIES IN EUROPE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 600,000

පැය 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Professional Research Guidance
Professional Research Guidance

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

පැය 9
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Academic Research Guider & Writer
Academic Research Guider & Writer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 9,000

පැය 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L and A/L tuition
O/L and A/L tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 10
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Visiting Spoken English in Colombo 6
Visiting Spoken English in Colombo 6

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Guider for Research
Guider for Research

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 9,000

දින 1
IELTS class

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 22,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment & Research Guider for MBA
Assignment & Research Guider for MBA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

දින 2
Online Spoken English Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Professional writer for Research
Professional writer for Research

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Guider for Research/Thesis/Dissertation
Guider for Research/Thesis/Dissertation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research & MBA Project
Research & MBA Project

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA Research Guidance
MBA Research Guidance

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study & Work in Australia
Study & Work in Australia

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,200,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research Guider & Writer for MBA
Research Guider & Writer for MBA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L MATHS CLASS (Home Visit)
O/L MATHS CLASS (Home Visit)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
French/English Classes

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 10
Wanted french science psychology teacher

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 13
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - SEMINAR STUDY IN HUNGARY
SEMINAR STUDY IN HUNGARY

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 300,000

දින 14
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - EUROPE STUDENT VISA
EUROPE STUDENT VISA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500,000

දින 15
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY IN LATVIA
STUDY IN LATVIA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500,000

දින 15
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - FOUNDATION YEAR IN EUROPE WITH O'LEVEL
FOUNDATION YEAR IN EUROPE WITH O'LEVEL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500,000

දින 15
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY IN POLAND
STUDY IN POLAND

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500,000

දින 15
History Geography teacher wanted

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 16
Computer Science ,ICT Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!