දැන්විම් 118 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Advanced Computerized Accounting Course
Advanced Computerized Accounting Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Spoken English with Grammar-Higher Education
Spoken English with Grammar-Higher Education

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 11,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Grab your HND and PGD in short time TO THE NEXT LEVEL
Grab your HND and PGD in short time TO THE NEXT LEVEL

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,800

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Group class- Grade 6-13
ICT class -Group class- Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class-Tuition^- Grade^ 6-11^
MATHS class-Tuition^- Grade^ 6-11^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 10
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Marketing Management/P & O-Cardiff
Marketing Management/P & O-Cardiff

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research-Quantitative and Qualitative
Research-Quantitative and Qualitative

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research support and writing
Research support and writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research writer-Academics
Research writer-Academics

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research- Foreign & Local Universities
Research- Foreign & Local Universities

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Give support and writing-Research
Give support and writing-Research

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA Assignments/Research
MBA Assignments/Research

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 1
පෙළ පොත්-කොළඹ - Chemistry for Dummies
Chemistry for Dummies

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 1
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - REVIT CLASS
REVIT CLASS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma in Information Technology
Diploma in Information Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -individual - Grade 6-13
iCT class -individual - Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class-individual - Grade 6-11h^
MATHS class-individual - Grade 6-11h^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Master’s Level Research
Master’s Level Research

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - High score research
High score research

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Trusted Academic Writing Service
Trusted Academic Writing Service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths class up to O/ Leval
Maths class up to O/ Leval

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research/Thesis Writing Service
Research/Thesis Writing Service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Cardiff-MBA Assignments/Research
Cardiff-MBA Assignments/Research

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - tuition ^ Grade s 6-13
iCT class - tuition ^ Grade s 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Class - Grade 6-11
Maths Class - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- tuition - class z6-p11
SCIENCE class- tuition - class z6-p11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Writing services for Research
Writing services for Research

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!