දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Mini Sewing Machine
Mini Sewing Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Microwave oven
Microwave oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge
Fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Sisil Refrigerator
Sisil Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,500

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - LG Washing Machine
LG Washing Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - LG Refrigerator
LG Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Induction cooker
Induction cooker

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Panasonic Microwave Oven
Panasonic Microwave Oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge
Fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Bottle cooler
Bottle cooler

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Fridge
Fridge

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Table fan Philips
Table fan Philips

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,999

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - DEEP FREEZER
DEEP FREEZER

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - ரைஸ் குக்கர்
ரைஸ் குக்கர்

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,450

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Rice cooker /steamer
Rice cooker /steamer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,450

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Deep Freezer
Deep Freezer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Refrigerator
Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Lg refrigerator
Lg refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - POWER
POWER

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 350,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - pumping motor
pumping motor

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Deep freezer
Deep freezer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,000

දින 40
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - I CON MICROWAVE OVEN
I CON MICROWAVE OVEN

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!