වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Best Life- Blender
Best Life- Blender

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Richsonic
Richsonic

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Refrigerator
Refrigerator

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - New Panasonic Ceiling Fan
New Panasonic Ceiling Fan

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,999

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Haier Deep Freezer
Haier Deep Freezer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Hisense Bottle Cooler
Hisense Bottle Cooler

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - LED Flash Light
LED Flash Light

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 790

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Induction Cooker
Induction Cooker

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Deep Freezer
Deep Freezer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,900

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Wash Machine
Wash Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Iron Box
Iron Box

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Electric and gas cook
Electric and gas cook

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 80,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Panasonic microwave oven
Panasonic microwave oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Sandwich maker
Sandwich maker

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Sisil Deep Freezer
Sisil Deep Freezer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - SISIL Deep Freezer
SISIL Deep Freezer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Ice Maker
Ice Maker

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,500

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Innovex Fully Automatic Washing Machine
Innovex Fully Automatic Washing Machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,500

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Haier washing machine
Haier washing machine

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Rice cooker and steamer
Rice cooker and steamer

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,450

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Singer iron box
Singer iron box

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Electric kettle
Electric kettle

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,650

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Microwave oven
Microwave oven

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Home pure water filter
Home pure water filter

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

දින 40
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-යාපනය - Sandwich toaster
Sandwich toaster

යාපනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!