දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - 4 Burner Full Gas Oven
4 Burner Full Gas Oven

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Countertop Electric Deep Fryer 6 Ltr
Countertop Electric Deep Fryer 6 Ltr

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,800

විනාඩි 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

විනාඩි 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - LED BULBS
LED BULBS

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 47

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Multi Blender
Multi Blender

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Air Fryer
Air Fryer

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Washing Machine (Singer)
Washing Machine (Singer)

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Full Automatic Washing Machine
Full Automatic Washing Machine

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - LG Double Door Fridge
LG Double Door Fridge

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Nation Refrigerator
Nation Refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Fruit & Vegetables Sterilizing Machine
Fruit & Vegetables Sterilizing Machine

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Camy Vertical BBQ Grill Kebab SS Rotary
Camy Vertical BBQ Grill Kebab SS Rotary

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,600

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Countertop 6L Deep Fryer Table Top
Countertop 6L Deep Fryer Table Top

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,490

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - LG two door Refrigerator
LG two door Refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Counter Top 6L Commercial type Deep Fryers
Counter Top 6L Commercial type Deep Fryers

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,200

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Rice cooker
Rice cooker

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Refrigerator (Singer Geo)
Refrigerator (Singer Geo)

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Rice cooker (Panasonic Japan)
Rice cooker (Panasonic Japan)

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Fridge
Fridge

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - 4 Burner Full Gas Oven
4 Burner Full Gas Oven

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Electric Deep Fryer Double 12 Ltr
Electric Deep Fryer Double 12 Ltr

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - ශීතකරණය
ශීතකරණය

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Sanford 700 W Sandwich Toaster
Sanford 700 W Sandwich Toaster

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,445

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Bright Sandwich Maker
Bright Sandwich Maker

සාමාජිකයාගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,772

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Innovex Bottle Cooler - 282L
Innovex Bottle Cooler - 282L

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Innovex - Chest Freezer 205L
Innovex - Chest Freezer 205L

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!