දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Lexco Iron
Lexco Iron

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,300

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Deep Freezer
Deep Freezer

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Electric Cooker Hood Black
Electric Cooker Hood Black

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Singer Sisil Refrigerator
Singer Sisil Refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 62,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - HISENSE REFRIGERATOR
HISENSE REFRIGERATOR

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Electric Kettle
Electric Kettle

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,520

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Lg oven
Lg oven

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Telesonic microwave oven
Telesonic microwave oven

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Washing Machine
Washing Machine

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Fridge
Fridge

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Fridge
Fridge

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - ABANS Washing Machine AWF550
ABANS Washing Machine AWF550

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Refrigerator
Refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - LG - Refrigerator
LG - Refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 140,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - LG Washine Machine
LG Washine Machine

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 100,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - SISIL 4-star freezer
SISIL 4-star freezer

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Abans Coconut Scrapper
Abans Coconut Scrapper

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - LG Double Door Fridge
LG Double Door Fridge

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,500

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Hisense Freezer
Hisense Freezer

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 40
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Auto cleaning Robot
Auto cleaning Robot

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Bottle cooler
Bottle cooler

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 47
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Whirlpool refrigerator
Whirlpool refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - 16"inch exhaust fan
16"inch exhaust fan

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 49
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Refrigerator
Refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 50
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Bottle cooler
Bottle cooler

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!