දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Abans mini bar fridge
Abans mini bar fridge

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Bottle Cooler Haier 350L
Bottle Cooler Haier 350L

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - LG REFRIGERATOR
LG REFRIGERATOR

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Haier Freezer
Haier Freezer

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Haier Display Freezer
Haier Display Freezer

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Bottle cooler
Bottle cooler

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - DAMRO FRIGE-INNOVEX
DAMRO FRIGE-INNOVEX

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - DAMRO WASHING MACHINE-INNOVEX
DAMRO WASHING MACHINE-INNOVEX

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Washing machine
Washing machine

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Midea Washing Machine
Midea Washing Machine

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Lg Fridge For Sale
Lg Fridge For Sale

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Elekta electric oven with 2 hot plates
Elekta electric oven with 2 hot plates

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Refrigerator
Refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Washing machine
Washing machine

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - INDUSTRIAL WASHING MACHINE 10.2kg
INDUSTRIAL WASHING MACHINE 10.2kg

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 235,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Sisil freezer
Sisil freezer

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Fridge Whirlpool double door
Fridge Whirlpool double door

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Whirlpool Fridge
Whirlpool Fridge

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Refrigerator
Refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 67,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Microwave Oven
Microwave Oven

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Electric Oven
Electric Oven

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Electric cooker
Electric cooker

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Fiesta oven
Fiesta oven

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 68,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Haier refrigerator
Haier refrigerator

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගාල්ල - Freezer
Freezer

ගාල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!