දැන්විම් 310 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Kenwood chef excel
Kenwood chef excel

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Karcher WV2 Premium vaccume cleaner
Karcher WV2 Premium vaccume cleaner

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Roller Press Iron (Garment Iron)
Roller Press Iron (Garment Iron)

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 110,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX 7Kg WASHING MACHINE-DAMRO
INNOVEX 7Kg WASHING MACHINE-DAMRO

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,800

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Used Daewoo Fridge on Good Condition
Used Daewoo Fridge on Good Condition

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deep freeze and refrigerator
Deep freeze and refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing Machine
Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Haier Steam Iron
Haier Steam Iron

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Abans Rice Cooker 2.2 Liter Capacity
Abans Rice Cooker 2.2 Liter Capacity

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Abans rice cooker 2.5 liter capacity
Abans rice cooker 2.5 liter capacity

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,800

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave Oven
Microwave Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator / Fridge (Brand new)
LG Refrigerator / Fridge (Brand new)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 90,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 7.0 Kg Inverter DD Washing Machine
LG 7.0 Kg Inverter DD Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric BBQ Grill
Electric BBQ Grill

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,800

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Bottle cooler
Bottle cooler

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Vacuum cleaner
Vacuum cleaner

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG triple door Refrigerator
LG triple door Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Window Cleaner - Karcher
Window Cleaner - Karcher

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INDESIT 6.0 Kg Washing Machine
INDESIT 6.0 Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 52,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Fridge
Samsung Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave
Microwave

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Fridge
Samsung Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine
Washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!